Mulighed for nedbringelse af dødsboskatten

Der er ofte mulighed for at spare dødsboskat ved at nedbringe sin formue.

09. marts 2021 | FAMILIE- OG ARVERET SKATTER OG AFGIFTER

Højesteret havde for nyligt mulighed for at tage stilling til, om en nedbringelse af formuen og betaling af frivillig skat kort før dødsfaldet medførte, at boet var skattefritaget.

Reglerne for dødsboskat

Når man afgår ved døden, skal der under visse betingelser betales både såkaldt dødsboskat og boafgift. Dødsboskattesatsen er op til 50% af indkomsten, mens boafgiften udgør 15% af nettoarven – i nogle tilfælde op til 36,25%.

Hvis et dødsbo har aktiver eller nettoformue, der under visse betingelser overstiger DKK 3.033.700 i år 2021, er boet skattepligtigt og det skal dermed betale dødsboskat med op til 50%. Hvis der er tale om uskiftet bo, er boet skattepligtigt, hvis dødsboets aktiver eller nettoformue overstiger DKK 6.047.400.

Arvinger skal betale boafgift, hvis boets nettoformue overstiger DKK 308.800 i år 2021. Det er boet, der har et bundfradrag på det angivne beløb, og ikke hver arving. Børn, børnebørn osv. og forældre betaler 15% i boafgift af arv udover den nævnte bundgrænse. Tilsvarende for ugifte samlevende under visse betingelser, mens ægtefæller ikke betaler boafgift.

Du kan læse mere under vores speciale familieret og arveret.

Afgørelse om dødsboskat fra Højesteret

I den omhandlende afgørelse fra Højesteret havde en ældre person kort før sin død nedbragt sin formue med et betydeligt antal millioner ved gaver i form af kontanter efter salg af værdipapirer og gaver i form af overdragelse af værdipapirer. Salg og overdragelse af værdipapirerne udløste avanceskat. Denne avanceskat blev indbetalt umiddelbart efter overdragelsen og kort før dødsdagen som frivillig skat, selv om avanceskatten ikke var forfalden til betaling. Afdøde havde tillige betalt gaveafgiften af de overdragne gaver.

Spørgsmålet var herefter, hvorvidt disse frivillige indbetalinger af avanceskat og gaveafgift skulle betragtes som et aktiv i dødsboet med den konsekvens, at boet var skattepligtigt. Dette var i hvert fald Skattestyrelsens opfattelse. Såvel flertallet i Landsretten (BS-48931/2018-VLR), som flertallet i Højesteret (Sag BS-6939/2020-HJR) fandt ikke, at de frivillige indbetalinger skulle indgå i boet, og dermed var boet skattefritaget.

Hvornår er det relevant at overveje muligheden for at spare dødsboskat?

Overvejelser om, hvorvidt der er mulighed for at spare dødsboskat og boafgift er mest relevant, hvis formuen er placeret i aktiver, som er skattepligtige, f.eks. værdipapirer, erhvervsaktiver og visse ejendomme. Hvis det er værdien af kontantbeholdningen, sommerhuset og/eller villaen, der medfører, at formuen overstiger grænsen på DKK 3.033.700 eller DKK 6.067.400, er der ikke samme grund til at foretage dispositioner med henblik på at nedbringe formue, idet disse aktiver ikke beskattes af fortjeneste ved afståelse. 

Gaver givet før dødsdagen bliver beskattet med 15% i gaveafgift, hvilket imidlertid er den samme afgiftssats som boafgiften, hvis arvingerne først modtager formuen som arv. Arvingerne sparer imidlertid op til 50% i dødsboskat af værdien op til den skattefrie grænse på nu DKK 3.033.700 eller DKK 6.067.400, når boet er skattefritaget.

Har du behov for rådgivning i forbindelse med behandling af dødsboer?

Mister du en af dine kære eller ønsker du at høre, om du har mulighed for at begrænse boafgiften og/eller boskatten, så er du altid velkommen til helt uforpligtende til at kontakte advokat Susanne Jakobsen, der er autoriseret bobestyrer, eller advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk