Lempelig beskatning på indtægter fra visse immaterielle aktiver

En ofte overset særregel i ligningslovens § 7 O giver i visse tilfælde adgang til lavere beskatning på indtægter forbundet med blandt andet forfatterskab og salg af billedkunst og kunsthåndværk. Få indblik i reglen og forudsætningerne for at opnå den lempelige beskatning.

23. april 2018 | SKATTER OG AFGIFTER IMMATERIALRET

Hvis du har indtægter fra visse immaterielle aktiver, findes der en særregel i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 4, som under visse omstændigheder giver adgang til en mere lempelig beskatning af disse indtægter end de almindelige regler om beskatning af personlig indkomst. Vores erfaring er dog, at dette er en overset særregel, som kun få benytter sig af.

Bestemmelsen omfatter store engangsbeløb, som du har modtaget for:

  • Udført opfinderarbejde
  • Arbejde af litterær karakter
  • Arbejde af skabende, kunstnerisk karakter samt
  • Arbejde af videnskabelig karakter

Bemærk dog, at arbejdet ikke må være udført som led i et ansættelsesforhold.

Ved indtægter fra arbejde af litterær karakter omfatter eksempelvis den indkomst, som en forfatter har fra salget af en bog og fra royalties, når bogen filmatiseres. Indtægter fra skabende, kunstnerisk virksomhed er eksempelvis indtægt fra salg af billedkunst og kunsthåndværk. Det afgørende er i begge tilfælde, at der ikke må være tale om en reproduktiv aktivitet. Eksempelvis er indtægt som en forfatter modtager for oplæsning af sine værker derfor ikke omfattet.

Forudsætter en ekstraordinær stor indkomst

En forudsætning for at blive beskattet efter disse lempeligere regler er, at der er tale om en ekstraordinært stor indkomst.

En indtægt er ekstraordinært stor, hvis den – fratrukket arbejdsmarkedsbidrag – overstiger et beløb svarende til 25 pct. af gennemsnittet for de seneste 3 års indtægter. Dermed afhænger den beløbsmæssige grænse af, hvor høj den normale indkomst er.

Krav: Direkte sammenhæng mellem indtægterne og det udførte arbejde

Ydermere er det en betingelse for anvendelse af reglen, at det pågældende arbejde er udført af den samme, som modtager indtægten, og at der er en direkte sammenhæng mellem indtægterne og det udførte arbejde. Derfor berettiger stipendier og legater ikke til den særlige skattemæssig behandling efter § 7 O, stk. 1, nr. 4.

Afslaget i beskatningen gives i den del af indkomsten, der anses for en ekstraordinært stor indtægt. Af det beløb, der er omfattet af den lempelige beskatning, gives et bundfradrag på DKK 27.400 (2018-niveau), som derved er skattefrit. Af beløbet herudover skal kun 85 pct. medregnes til den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at de resterende 15 pct. er skattefri.

Formålet er at udligne den progressionsvirkning, som disse ekstraordinært store indtægter medfører, idet de typisk er udtryk for afkast af flere års arbejde.

Står du med en skatteretlige problemstilling?

Såfremt du har spørgsmål til den konkrete særregel eller eksempelvis er involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.Nyheder