Gevinster fra online pokerspil blev anset for skattefrie

Landsskatteretten har tilsidesat Skattestyrelsens beskatning af gevinster fra online pokerspil, således at forhøjelser på i alt 4.847.778 kr. bortfaldt.

03. august 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Det følger af statsskattelovens § 4, at til den skattepligtige indkomst medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter. Spilgevinster opnået ved væddemål, ud over dem der fremgår af spilleafgiftsloven § 1, stk. 3, medregnes således ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. også statsskattelovens § 4, litra f.

Af spilleafgiftslovens § 1, stk. 3 fremgår, at ”gevinster fra spil, der er omfattet af denne lov, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af denne lov, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land.”

I en nyere afgørelse (sagsnr. 17-0991396) afgjort i juni 2021 blev det aktuelt for Landsskatteretten at tage stilling til, hvorvidt pengeoverførsler på i alt 4.847.778 kr. fra udlandet hidrørte fra pokerspil omfattet af førnævnte bestemmelse i spilleafgiftslovens § 1, stk. 3.

Den omtalte afgørelse er ikke offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet.

Det var i den pågældende sag Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke var tvivl om, at skatteyderen havde fået overført penge fra og overført penge til lande, hvorfra eventuel indkomst er skattepligtig, og at skatteyderen havde spillet på mindst ét kasino udenfor Europa, hvorefter Skattestyrelsen lagde til grund, at samtlige overførsler på i alt 4.847.778 kr. skulle beskattes i henhold til statsskattelovens § 4, litra f.

Landsskatteretten var imidlertid af en anden opfattelse og ændrede den gennemførte beskatning med en begrundelse, hvoraf det bl.a. fremgik følgende:

”Landsskatteretten finder, at klageren på baggrund af de fremlagte oplysninger fra klagerens bank og spiludbydere har godtgjort, at overførslerne […] stammer fra gevinster vundet ved online pokerspil. Landsskatteretten finder videre, at gevinsterne stammer fra spil omfattet af skattefrihed efter spilleafgiftslovens § 1, stk. 3.

Landsskatteretten har herved lagt vægt på, at der er fuld beløbsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem udbetalingerne ved spiludbyderne og overførslerne til klagerens konti. Retten har desuden lagt vægt på, at klageren ved de fremlagte udtræk over spillede pokerhænder har sandsynliggjort en omfattende spilfrekvens, hvilket yderligere underbygges af klagerens dokumenterede indskud ved de udbetalende spiludbydere. Endeligt er der henset til, at klageren i en længere årrække forud for indkomståret 2014 har ernæret sig som professionel pokerspiller, hvorfor SKAT ikke med rette kunne lægge til grund, at indeståendet på klagerens pokerkonti har været 0 kr. ved indkomstårets start.”

Afgørelsen er et godt eksempel på, hvorledes det er muligt at ændre en af skattemyndighederne gennemført beskatning foretaget på et forkert grundlag, såfremt sagsførelsen tilrettelægges på korrekt vis, og der med bistand fra en repræsentant sikres den fornødne sagsoplysning.

Endelig kan det supplerende oplyses, at skatteyderen oprindelig blev sigtet for manglende selvangivelse. Dette fremgår ikke af selve afgørelsen, ligesom det ikke fremgår, at Skattestyrelsen - efter den af Landsskatteretten trufne afgørelse - frafaldt denne sigtelse.

Opmærksomheden henledes på, at vi i juli måned omtalte, at Skatterådet har givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder. Det kunne eksempelvis være pengeoverførsler hidrørende fra spil.

Har Skattestyrelsen varslet en undersøgelse af dine pengeoverførsler, vidner ovennævnte sag således også om, at det er vigtigt at håndtere den indledende dialog korrekt, således en længere klagesag – hos eksempelvis Landsskatteretten – forhåbentligt kan undgås.

Er du blevet kontaktet af Skattestyrelsen og har brug for rådgivning om, hvordan en sådan dialog håndteres, er du – helt uforpligtende – meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling for en drøftelse af din sag.