Kan Skattestyrelsen anvende SMILE-kort som grundlag for opkrævning af øl- og tobaksafgifter?

I en principiel afgørelse har Landsskatteretten slået fast, at SMILE-kortet alene ikke kan danne grundlag for opkrævning af øl- og tobaksafgifter af varer importeret fra udlandet.

07. december 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

I en førersag har Landsskatteretten nu ved afgørelse af den 5. december 2022 (sagsnr. 21-0091943) taget stilling til, hvorvidt en privat person kunne opkræves øl- og tobaksafgifter af importerede varer fra Bordershoppen i Tyskland. I den pågældende sag havde Skattestyrelsen opkrævet øl- og tobaksafgifter for i alt 304.379 kr. på baggrund af varekøbsregistreringer på et rabatkort (SMILE-kort) udstedt af Scandlines Danmark ApS.  

Et grundlæggende spørgsmål i sagen var, om Skattestyrelsen havde løftet bevisbyrden for, at den afgiftspligtige havde indkøbt varer i udlandet og derefter indført dem til landet i de mængder, der overstiger, hvad der kan anses for at være til eget brug. Et principielt spørgsmål var i den forbindelse, om Skattestyrelsen havde løftet denne bevisbyrde ved at indhente kontoudskrifter for varekøbsregistreringer foretaget med SMILE-kortet for derefter at anvende varekøbsregistreringerne på SMILE-kontoen som grundlag for opkrævning af øl- og tobaksafgifter.  

Skattestyrelsen havde i den konkrete sag alene lagt vægt på varekøbsregistreringer på SMILE-kontoen, og det var Skattestyrelsens opfattelse, at det bevismæssigt kunne lægges til grund, at udelukkende indehaveren af SMILE-kortet selv havde foretaget de registrerede indkøb og herefter indført varerne til Danmark

Landsskatteretten bemærkede indledningsvist, at det var Skattestyrelsen, som skulle dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at den afgiftspligtige havde indkøbt varer i udlandet og herefter transporteret dem til landet i de mængder, der overstiger, hvad der kan anses for at være til eget brug.

Landsskatteretten bemærkede yderligere, at der ikke var den fornødne klare formodning for, at SMILE-kortet i den foreliggende sag udelukkende blev anvendt af kortindehaveren til indkøb af varer i Tyskland, som herefter blev indført til Danmark. Landsskatteretten udtalte derefter følgende:

Registreringerne på SMILE-kontoen har således ikke i sig selv en tilstrækkelig objektiv bevisværdi til, at Skattestyrelsen har løftet bevisbyrden for, at klageren selv har indkøbt og indført den registrerede varemængde. Det kan derfor ikke på det grundlag pålægges klageren at dokumentere eller sandsynliggøre, at det ikke er klageren, der har indkøbt og importeret alle de varer, der fremgår af registreringerne på SMILE-kortet.”

På baggrund heraf, fandt Landsskatteretten, at Skattestyrelsen uberettiget havde opkrævet afgiften på 304.379 kr., hvorfor afgiftsopkrævningen skulle nedsættes til 0 kr.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger, som Skattestyrelsen har indhentet hos Scandlines Danmark ApS vedrørende en lang række kunder. Personer, der på baggrund heraf er blevet pålagt et afgiftskrav, vil efter omstændighederne kunne få sagen genoptaget.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Hvis du har en skatte- eller afgiftssag, som du ikke kan overskue konsekvenserne af, tilbyder vi altid en uforpligtende vurdering, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine juridiske muligheder. Du er i den forbindelse meget velkommen til at kontakte os.  

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag i samarbejde med Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.