Fradrag for børnebidrag

Skatteyder opnår ret til fradrag for børnebidrag i klagesag efter tvist med Skattestyrelsen.

01. september 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvis en fraskilt eller frasepareret ægtefælle betaler underholdsbidrag til de børn, der ikke bor hos vedkommende, har bidragsyderen fradrag i den skattepligtige indkomst for udgiften til bidraget.

Det ses imidlertid undertiden, at Skattestyrelsen anfægter, at betingelserne for at opnå fradrag er opfyldt, hvorved det kan være relevant at påklage en afgørelse herom.

Det var således også tilfældet i den nyere ikke-offentliggjorte klagesag (sagsnr. 22-0109390), hvor Skattestyrelsen tilbage i efteråret 2022 varslede en nedsættelse af en skatteyders indberetning af fradrag for børnebidrag på ca. 45.000 kr.

Senere samme efterår traf Skattestyrelsen – efter modtagelsen af indsigelser fra skatteyderen selv – afgørelse om at nedsætte skatteyderens indberetning af fradrag for børnebidrag for indkomståret 2021 til normalbidraget, hvorved skatteyderen ikke fik fastsat det ønskede fradrag ved sin årsopgørelse for indkomståret 2021.

Ændringen blev påklaget til Skatteankestyrelsen, i hvilken forbindelse der blev fremsat en række indsigelser overfor det nægtede fradrag, herunder at der var indgået en aftale om betalingen af det pågældende bidrag, ligesom der blev fremlagt behørig dokumentation for dette.

Indsigelserne førte til en ændring af Skattestyrelsens afgørelse, i hvilken forbindelse det blev vurderet, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte aftalen om betaling af det i sagen omhandlede bidrag.

Selvom sagen måske for det ene indkomstår forekommer at omhandle et beskedent beløb, forekommer det ofte fornuftigt at forfølge sin ret, da der i den omtalte sagstype ikke sjældent er tale om et løbende retsforhold, som får betydning for fastsættelsen af den skattepligtige indkomst for flere indkomstår.

Hvad skal gøres, hvis Skattestyrelsen anfægter størrelsen eller retten til et fradrag?

Er der opstået en tvist med Skattestyrelsen, bør du få sagen vurderet, hvilket ofte giver mening allerede på det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen indkalder materiale til brug for vurderingen eller fremsender et forslag til afgørelse. Er der truffet afgørelse, vil vurderingen skulle foretages inden tre måneder grundet en lovfastsat klagefrist.

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for en vurdering af mulighederne for at løse tvisten med Skattestyrelsen.