Direktør frifundet i konkurskarantænesag

I en nyere afgørelse fra Vestre Landsret er en direktør frifundet for pålæggelse af konkurskarantæne, selvom han havde foretaget sammenblanding af selskabernes økonomi med sin egen. Landsretten ændrede dermed skifterettens kendelse om at pålægge direktøren konkurskarantæne i 3 år.

11. maj 2017 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Den 8. juli 2015 blev to anpartsselskaber taget under konkursbehandling. Selskabernes direktør havde i perioden fra juni 2014 til konkurserne i juli 2015 fra sin private konto betalt selskabsrelaterede kreditorer med ca. 1,4 mio. kr. I perioden januar 2015 og frem til konkurserne havde direktøren foranlediget, at selskabets debitorer indbetalte ca. 1,3 mio. kr. til samme private konto.

I forbindelse med bobehandlingen indstillede kurator overfor skifteretten, at selskabernes direktør blev pålagt konkurskarantæne. Kurator gjorde bl.a. gældende, at direktøren ved sin handlemåde forsætligt havde sammenblandet selskabets midler med sine private midler. Direktøren påstod frifindelse og gjorde bl.a. gældende, at han havde påtaget sig flere forpligtelser personligt overfor et af selskaberne, og at det alene var i et forsøg på at fortsætte selskabets drift, at han lod beløb indbetale til sin personlige konto.

Skifteretten pålagde herefter direktøren konkurskarantæne i 3 år og udtalte bl.a. følgende:

”Allerede fordi sagsøgte [direktøren] således ikke har sørget for en fuldstændig adskillelse af sin private økonomi og den selskabsrelaterede økonomi, har han derved handlet groft uforsvarligt, og er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed jf. konkurslovens § 157 stk. 1.”

Skifteretten fandt det således tilstrækkeligt at pålægge direktøren konkurskarantæne i 3 år allerede af den grund, at der var sket sammenblanding af selskabernes og direktørens økonomi.  

Direktøren kærede skifterettens kendelse til landsretten, der frifandt direktøren. I sin afgørelse lægger Landsretten følgende til grund:

  • at det er ubestridt, at der er sket en sammenblanding af selskabernes økonomi og direktørens økonomi, hvilket indebærer en risiko for, at selskabernes kreditorer lider tab,
  • at direktøren i perioden juni 2014 til konkurserne i juli 2015 fra sin private konto betalte selskabsrelaterede udgifter med ca. 1,4 mio. kr.,
  • at direktøren i perioden januar 2015 til juli 2015 samtidig foranledigede, at selskabets debitorer indbetalte ca. 1,3 mio. kr. på kontoen, hvilket må anses som uforsvarligt, og
  • at direktøren opbevarede de fakturaer, som han betalte fra sin private konto, forsvarligt, ligesom det var muligt at identificere de indbetalinger, der blev foretaget af selskabets debitorer på hans konto.

På denne baggrund fandt landsretten ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse forholdet så groft, at direktøren fremover var uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Landsretten tog derfor direktørens frifindelsespåstand til følge.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og sikrer, at kreditroernes interesser varetages bedst muligt.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk