Likvidator pålagt konkurskarantæne

Østre Landsret har stadfæstet skifterettens kendelse om at pålægge en likvidator konkurskarantæne i to år.

30. marts 2017 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

En nyere afgørelse fra Østre Landsret viser, at en likvidator kan pålægges konkurskarantæne, og at likvidators undladelse af at indlevere egenbegæring om konkurs - når selskabet er insolvent - efter omstændighederne kan karakteriseres som groft uforsvarlig forretningsførelse. 

Sagens detaljer

Den 24. februar 2014 trådte et selskab i frivillig likvidation, og en advokat blev udpeget som likvidator. Den 9. oktober 2014 traf SKAT afgørelse om, at selskabets samlede restance for moms, AM-bidrag og A-skat udgjorde ca. DKK 1,8 mio. SKATs afgørelse var stilet til likvidator. SKAT indgav konkursbegæring mod selskabet, og selskabet blev på baggrund heraf taget under konkursbehandling den 10. august 2015.

I forbindelse med bobehandlingen indstillede kurator overfor skifteretten, at advokaten, der havde været likvidator for selskabet blev pålagt konkurskarantæne. Skifteretten pålagde herefter likvidator konkurskarantæne i to år.

Det fremgår af skifterettens afgørelse, at skifteretten ved sin vurdering lagde vægt på:

  • at likvidator i hvert fald på det tidspunkt, hvor han modtog SKATs afgørelse af 9. oktober 2014 burde indse,
  • at selskabet var insolvent, at selskabet hverken var momsregistreret eller registreret for pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag,
  • at selskabet ikke tidligere havde overholdt sine forpligtelser til at angive moms mv.,
  • at likvidator i ca. 9 måneder havde undladt at indgive egenbegæring om konkurs eller som minimum var fratrådt som likvidator.

Skifteretten fandt det ikke godtgjort at, der var indgået en aftale med SKAT om, at likvidator også efter SKATs afgørelse skulle afstå fra at indgive konkursbegæring mod selskabet.

Skifteretten udtalte, at likvidator havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og at han fremover måtte anses for uegnet til at deltage i ledelse af en virksomhed. Skifteretten pålagde likvidator konkurskarantæne for en periode på to år. Landsretten stadfæstede i december 2016 skifterettens kendelse i henhold til grundene.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og sikrer, at kreditroernes interesser varetages bedst muligt. Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, såfremt du har spørgsmål inden for dette område.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk