Deltidslandbrug med planteavl og udlejning af gylletank anset for erhvervsmæssig virksomhed

Det ses ofte, at skattemyndighederne opdeler driften i flere virksomheder, hvorefter hver enkelt aktivitet skal opfylde de faglige og økonomiske betingelser for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Kan der påvises en naturlig sammenhæng mellem aktiviteterne på landbrugsejendommen, vil der ikke være grundlag for en sådan opdeling.

15. marts 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Afgørende for, om et deltidslandbrug kan opnå erhvervsmæssig status skatteretligt, er, at der er tale om en landbrugsfaglig forsvarlig drift, og at driften på sigt kan blive overskudsgivende eller give et resultat på eller omkring 0 kr. efter driftsmæssige afskrivninger, men før renteudgifter. Når der drives flere aktiviteter fra en landbrugsejendom, ses det ofte, at skattemyndighederne ønsker at foretage en opdeling af driften i flere driftsgrene med den virkning, at den overskudsgivende aktivitet bliver beskattet, mens der ikke er fradragsret for underskud for den del af landbrugsvirksomheden, der giver underskud.

Dette var netop tilfældet i en afgørelse fra Landsskatteretten (sagsnr. 15-0810659), hvor aktiviteten på en landbrugsejendom dels bestod i planteavl, dels udlejning af en gylletank. Under sagens behandling i Skatteankestyrelsen blev der udmeldt syn og skøn, og i den forbindelse blev skønsmanden bl.a. spurgt om, hvorvidt der var en sammenhæng mellem aktiviteterne, og om driftsgrenene ud fra en driftsøkonomisk vurdering kunne anses for én virksomhed. Hertil svarede skønsmanden bl.a., at: ”Begge driftsgrene er naturlige for en landbrugsbedrift, der er en sammenhæng mellem de to aktiviteter, gyllebeholderen som aktiv bliver anvendt, og det bidrager positivt til bedriftens økonomi. De to driftsgrene bør derfor ud fra en driftsøkonomisk vurdering anses for én virksomhed.”

Skønsmandens besvarelse blev afgørende for Landsskatterettens vurdering af, at der var tale om én samlet virksomhed. Landsskatteretten henviste således til, at der var en naturlig sammenhæng mellem udlejning af gylletanken og spredning af gyllen på landbrugets marker med planteavl. På den baggrund var der ikke grundlag for at udskille aktiviteterne i flere virksomheder i de påklagede år.

Da skønsmanden tillige havde vurderet, at der var tale om landbrugsfaglig forsvarlig drift, samt at der med den valgte driftsform var udsigt til, at virksomheden kunne give et driftsresultat på 0 kr., eller et overskud efter driftsmæssige afskrivninger, fastslog Landsskatteretten, at landbrugsvirksomheden herefter skulle anses for erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende med heraf følgende adgang til fradrag for underskud.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk