Opdeling i flere driftsgrene ved drift af deltidslandbrug

En nyligt afsagt afgørelse fra Landsskatteretten af den 23. juni 2020 (LSR’s j.nr.14-5255740) illustrerer, hvorledes drift af en mindre landbrugsejendom med ca. 20 ha gik fra at være én virksomhed til at være to virksomheder i skattemæssig henseende.

08. juli 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Såfremt der fra en landbrugsejendom drives en enkelt aktivitet i form af f.eks. dyrkning af jorden, er der i skattemæssig henseende tale om én virksomhed.

Er der derimod tale om flere aktiviteter på samme landbrugsejendom, skal der tages stilling til, hvorvidt der er tale om én samlet virksomhed, eller om der skal foretages en opdeling i flere virksomheder.

I henhold til praksis forudsætter en samlet bedømmelse, at der er en naturlig eller driftsmæssig sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter. Er der ikke en sådan sammenhæng, vil skattemyndighederne som udgangspunkt foretage en selvstændig vurdering af hver enkelt driftsgren i forhold til, om netop denne aktivitet kan anses for erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende.

En nyligt afsagt afgørelse fra Landsskatteretten af 23. juni 2020 (LSR’s j.nr.14-5255740) illustrerer, hvorledes drift af en mindre landbrugsejendom med ca. 20 ha gik fra at være én virksomhed til at være to virksomheder i skattemæssig henseende.

I den nævnte sag dyrkede skatteyder jorden med korn samtidig med, at han udførte halmballepresning for de nærmeste naboer. I en periode udlejede han også hestebokse i stalden. Denne sidstnævnte aktivitet med udlejning af hestebokse blev af Landsskatteretten anset som en selvstændig driftsgren, idet der ikke var en naturlig eller driftsmæssig sammenhæng med den øvrige landbrugsvirksomhed. Indtægter og udgifter, der stammede fra denne aktivitet, skulle derfor ikke indgå i vurderingen af, om landbrugsvirksomheden havde udsigt til et driftsmæssigt resultat på 0 kr. eller derover.

Udlejningen af hesteboksene blev herefter bedømt ud fra praksis omkring udlejning af fast ejendom. Konkret fandt Landsskatteretten, at udlejningen havde været erhvervsmæssig i de omhandlede indkomstår.

For så vidt angik den øvrige landbrugsvirksomhed, fandt flertallet i Landsskatteretten, at aktiviteten med kornavl og ”maskinstation” i form af halmballepresning var én samlet virksomhed, som var at anse som erhvervsmæssigt drevet. Flertallet henviste i den forbindelse til, at skatteyder: ”… har udnyttet landbrugets maskinelle kapacitet til at opnå yderligere indtægter, ved at udføre arbejde for tredjemand, bl.a. ved at udføre halmballepresning for andre landbrug i en årrække. Der foreligger derfor en naturlig og driftsmæssig sammenhæng imellem driften af landbrug med kornavl og med drift af maskinstation.”

Landsskatterettens afgørelse viser, hvorledes skattemyndighederne detaljeret forholder sig til de forskellige aktiviteter, der udøves på et deltidslandbrug. Er der flere forskellige aktiviteter på et deltidslandbrug – det være sig bortforpagtning af jord, stutteridrift, udlejning af staldbygninger, opdræt af kødkvæg m.v. – bør man derfor forholde sig til, hvorvidt der er en driftsmæssig sammenhæng mellem aktiviteterne.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag omhandlende dit deltidslandbrug og ønsker en uforpligtende gratis vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.