COVID-19 – Kompensation på vej til de små selvstændige og nu også freelancere

Corona-pandemien fortsætter med at hærge det danske samfund med enorme konsekvenser til følge for danske virksomheder. Folketingets partier blevet enige om 2 midlertidige støtteordninger til gavn for selvstændige og små erhvervsdrivende samt freelancere.

19. marts 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Kompensation for mistet omsætning

Forslaget lyder på, at staten vil yde en kompensation på 75 procent af det forventede omsætningstab, den selvstændige eller lille virksomhed lider i en 3-måneders periode begyndende den 9. marts indtil 9. juni 2020.

Det er et krav, at den selvstændige eller lille virksomhed oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 procent som følge af sundhedskrisen. Desuden er det et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Støttens størrelse er samtidig begrænset til 23.000 kr. pr. måned, hvilket er på linje med satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer, som i weekenden blev aftalt med arbejdsmarkedets parter.

Har den selvstændige en medarbejdende ægtefælle kan kompensationen øges indtil 46.000 kr. pr. måned. Ligeledes kan der ydes kompensation på tilsvarende vilkår, hvis virksomheden er ejet af flere. Det er her et krav, at den enkelte medejer selv er ansat i virksomheden og ejer mindst 25 procent af virksomheden. Freelancere uden CVR-nr. vil på tilsvarende vis få ret til op til 23.000 kr. pr. måned, såfremt de lider et indkomststab i perioden på minimum 30 procent som følge af sundhedskrisen. Der stilles endvidere krav til freelancere om, at de skal have haft en årsindtægt i 2019 på minimum 180.000 kr. før skat.

Ordningen forventes vedtaget og sat i værk inden for ganske kort tid i håb om at kunne komme de selvstændige frisører, håndværksmestre, cafeejere, restaurantejere, tandlæger, detailforretninger m.fl. til undsætning i denne ekstraordinære situation, der er opstået efter, at regeringen har pålagt disse virksomheder at holde lukket. Håbet er at give disse selvstændige et rimeligt eksistensgrundlag de kommende måneder.

Det bemærkes, at virksomheder kun vil kunne få dækket de samme omkostninger fra én støtteordning. Dette er relevant at have for øje, nu hvor der løbende etableres en række forskellige initiativer og støtteordninger. Viser det sig, at den selvstændiges eller freelancerens årsindtægt overstiger 800.000 kr. før skat i 2020, vil retten til kompensation bortfalde, og der vil blive fremsat krav om tilbagebetaling.

Kompensation for faste udgifter

Forslaget vil blive fulgt op af en anden kompensationsordning for virksomheders faste udgifter. Denne ordning, der vil komme til at gælde den samme 3-måneders periode, vil ifølge Finansministeren komme til at omhandle udsatte virksomheder på tværs af alle brancher. De faste udgifter, der indgår i ordningen, er f.eks. udgiften til husleje, renter, leasingbetalinger m.v. som fortsat vil skulle betales af den erhvervsdrivende, selvom kunderne udebliver, eller virksomheden er tvunget til at holde lukket for at begrænse smitterisikoen. Der vil her blive stillet krav om, at omsætningen falder med minimum 40 procent, som udgangspunkt i forhold beregnet forholdsmæssigt i forhold til seneste regnskabsår.

Støtten vil som udgangspunkt udgøre mellem 25 og 80 procent og vil blive udbetalt hurtigst muligt. Vigtigt er det dog at notere sig, at virksomheder, der i kraft af lovgivning er påbudt at holde fuldt lukket, har mulighed for at få 100 procent kompensation for deres faste udgifter.

For dem der ikke er påbudt at holde lukket, er der lagt op til, at den del af de faste udgifter, der kan kompenseres, opgøres som følger:

  • 80 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 80 og 100%
  • 50 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 60 og 80%
  • 25 % kompensation, hvis omsætningsnedgang mellem 40 og 60%

Der vil ikke kunne søges om kompensation, hvis de faste udgifter i 3-måneders perioden udgør mindre end 25.000 kr. samlet, og der er et samlet loft for hver enkelt virksomhed på 60 mio. kr. for den givne periode.

Bemærk at der vil blive stillet krav om en tro- og loveerklæring i forbindelse med indgivelse af ansøgningerne, og efter periodens afslutning vil virksomhederne blive afkrævet en revisorerklæring. Viser det sig imidlertid efterfølgende, at omsætningen ikke faldt som forventet, vil der kunne blive tale om tilbagebetaling af allerede udbetalt kompensation. Godkendes støtten efterfølgende på baggrund af revisorerklæringen, ydes der imidlertid en godtgørelse på 80 procent af den afholdte udgift til udarbejdelse af erklæringen.

TVC Advokatfirma anbefaler

Såfremt du er selvstændig, ejer eller medejer af en mindre virksomhed med under 10 ansatte, eller hvis du er freelancer og er berørt af de foranstaltninger, som regeringen og Folketinget har iværksat i forbindelse med coronasmittens spredning sig i Danmark, er der god grund til at sætte sig ind i de kompensationsordninger, der forventes etableret af staten inden for meget kort tid. TVC Advokatfirmas erhvervsjurister søger hele tiden at holde sig orienteret om de mange støtteordninger, der etableres i denne tid og drøfter gerne uformelt med dig, hvordan du får del i de midler, som staten nu stiller til rådighed for selvstændige og mindre virksomheder.

Erhvervsministeriet har udarbejdet en illustration, der kan give et overblik over hjælpen til de små og mellemstore virksomheder.Nyheder