Interessant afgørelse fra Landsskatteretten omhandlende indtræden af fuld skattepligt for fysiske personer

Spørgsmålet om hvorvidt en given person er fuld skattepligtig til Danmark giver løbende anledning til skattesager. Dette gælder både i forhold til hvorvidt skattepligt er indtrådt eller ophørt.

20. marts 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Særligt SKAT – nu Skattestyrelsen – anlægger meget ofte en særdeles hård bedømmelse i sagerne omhandlende til- og fraflytningsbeskatning, hvor skatteyder tillige ofte risikerer en efterfølgende straffesag.

I sager der omhandler indtræden af skattepligt, er det ikke sjældent at det faktum, at vedkommende gennem flere år har haft en helårsbolig til rådighed, får Skattestyrelsen til at fastslå, at der er indtrådt fuld skattepligt til Danmark. Dette særligt i tilfælde hvor skatteyder ikke kan godtgøre, hvor han ellers bor/er skattepligtig.

Landsskatteretten har en i nyere afgørelse med j.nr. 14-0021058 fastslået, at der ikke var indtrådt fuld skattepligt til Danmark, selvom vedkommende havde haft helårsbolig i Danmark siden 1. februar 1996, ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at han er bosiddende i eller skattepligtig til et andet land end Danmark, samt at vedkommende havde indgivet selvangivelse som fuld skattepligtig til Danmark.

Landsskatteretten anførte følgende:

Det kan efter praksis ikke tillægges betydning, om en person har dokumenteret eller sandsynliggjort, at han er bosiddende i eller skattepligtig til et andet land end Danmark. Klageren blev pr. 4. april 1995 ansat i [virksomhed1] Limited, Cayman Islands som “offshore installation manager”. Det er oplyst, at arbejdet er udført i Holland. Det er ubestridt, at klageren i perioden 2002-2010 ikke har opholdt sig i Danmark i mere end 180 dage inden for en 12-måneders periode. Henset til, at klageren efter det oplyste skulle arbejde minimum 182/183 dage pr. år, samt at rejsedage og dage, hvor vejret forhindrer arbejdet, ikke tæller med, anses det endvidere for usandsynligt, at klageren har kunnet opholde sig i Danmark i mere end 180 dage indenfor en 12-måneders periode siden ansættelsen i 1995. Der er derfor ikke indtrådt fuld skattepligt for klageren i de omhandlede indkomstår. Landsskatteretten bemærker, at klagerens selvangivelse som fuldt skattepligtig ikke i sig selv medfører fuld skattepligt, når betingelserne herfor ikke er opfyldt. Klagerens udenlandske indkomst for hvert af indkomstårene 2002-2010 nedsættes herefter til 0 kr.”

Ud fra en teoretisk betragtning er afgørelsen for så vidt ikke interessant, da den blot fastslår, hvordan reglerne skal og bør fortolkes. Det interessante findes derimod i forhold til den foreliggende meget restriktive praksis på området, hvorfor det er positivt med en afgørelse, der fastholder, at det ikke i sig selv fører til fuld skattepligt, at vedkommende havde haft helårsbolig i Danmark siden 1. februar 1996, at vedkommende ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at han er bosiddende i eller skattepligtig til et andet land end Danmark samt at vedkommende havde indgivet selvangivelse som fuld skattepligtig til Danmark.

Skattestyrelsen bør i sin fremtidige praksis tage afgørelsen til efterretning,Skattestyrelsen fremadrettet lemper den foreliggende meget restriktive praksis, så denne bringes i overensstemmelse med en korrekt forståelse af reglerne på området.

Har du behov for rådgivning

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller har behov for rådgivning om til- og fraflytning og ønsker en nærmere uforpligtende vurdering, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk