30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig

Et veltilrettelagt forsvar kan have væsentlig betydning for strafudmålingen i straffesager.

14. juni 2021 | ØKONOMISK KRIMINALITET SKATTER OG AFGIFTER

Ved at redegøre for den sigtedes personlige og økonomiske forhold i en netop afsluttet straffesag, blev bøden reduceret med 30 %.

I den pågældende sag havde den sigtede selvangivet et tab på obligationer, som hun reelt ikke ejede. På grundlag af selvangivelsen var der opnået et uberettiget skattefradrag, hvorved den sigtede havde fået udbetalt ca. kr. 80.000.

Ansvarsvurdering og forsætlig skatteunddragelse

Som følge heraf havde Skattestyrelsen truffet afgørelse om, at den skattepligtige indkomst skulle forhøjes, således at det udbetalte beløb skulle tilbagebetales. Derudover var sagen sendt til ansvarsvurdering, da Skattestyrelsen vurderede, at der også var grundlag for en bødestraf.

Straffesagsenheden hos Skattestyrelsen fandt frem til, at der var tale om forsætlig skatteunddragelse. Derfor var der i første omgang fremsendt et bødeforlæg til den sigtede på kr. 100.000. Bøden var opgjort i overensstemmelse med de standardtakster, der gælder i sager om skattesvig.

Forsvarerbistand

Frem for blot at acceptere bødeforlægget og afslutte sagen, valgte den sigtede at søge forsvarerbistand hos TVC Advokatfirma. Under gennemgangen af sagen blev der identificeret en række personlige forhold af betydning for sanktionsudmålingen.

Der blev herefter afholdt et møde med Skattestyrelsens straffesagsenhed. På mødet var der lejlighed til at redegøre for de identificerede forhold, herunder den sigtedes forholdsvist trange økonomi. Der blev ligeledes redegjort for, at den sigtede havde udvist vilje til at betale skattegælden, idet hun af egen kraft havde henvendt sig til Gældsstyrelsen for at indgå en afdragsordning.

Afdragsordningen indebar dog kun, at hun hver måned indbetalte kr. 100 til dækning af skattekravet.

Til trods for, at der var udvist forsæt og alene var indbetalt et beskedent beløb til dækning af skattekravet, fandt Skattestyrelsens Straffesagsenhed grundlag for at nedsætte bøden med kr. 30.000. Sagen blev derfor afsluttet med en bøde på kr. 70.000.

Formildende omstændigheder i straffesager

Sagen illustrerer, at det altid er relevant at inddrage en forsvarer i sager om skatte- og afgiftskriminalitet. Dette gælder også i sager, hvor der ikke er udsigt til frifindelse. Straffeloven præciserer nemlig en lang række forskellige forhold, som skal tælle i formildende retning i forbindelse med strafudmålingen. Det er altid vigtigt at få disse forhold belyst, inden straffen fastsættes. Som det fremgår af sagen, kan forhold, der umiddelbart virker ubetydelige, som eksempelvis de beskedne månedlige indbetalinger, føre til væsentlige nedsættelser af den udmålte straf.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i skatte og afgiftsager, herunder sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine muligheder og afgøre, hvilken forsvarer, du ønsker. Du er i den forbindelse meget velkommen til at kontakte os.Nyheder