E-handel

Mange virksomheder vælger at lægge deres salg online i webshops, da omkostningerne herved er lavere end ved at drive en fysisk butik. Dette stiller dog større krav til virksomheden, da reglerne for handel på internettet er mere komplicerede og i konstant udvikling.

Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med etablering af e-handel og hjælper til at sikre, at virksomheden overholder lovgivningen om pligtoplysning og markedsføring.

Det er vigtigt, at virksomheden fra start har det rette ”set-up”, da de økonomiske konsekvenser ved f.eks. overtrædelse af markedsføringsloven kan være store.

 Vi yder en samlet rådgivning inden for de områder, der berøres ved etablering og markedsføring af en ny webshop. Det gælder eksempelvis varemærker, domænenavne, fortrydelsesret, salgs- og leveringsbetingelser, køberet, digital aftaleindgåelse og betalingstjenester.

Nyheder