Bogudgivelse: Almindelig kontraktret 6. udgave af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard

25. august 2020 | ENTREPRISE OG FAST EJENDOM

Advokat (H) og professor Anders Ørgaard (ph.d.) fra TVC Advokatfirma er i august 2020 medforfatter på en ny udgave af bogen 'Almindelig kontraktret'. Bogen kommer rundt om kontraktretten, der er helt central for erhvervsretten i bredeste forstand.

Almindelig kontraktret er en videreførelse af netop afdøde professor Bernhard Gomards bog. Bernhard Gomard udvidede forfatterkollegiet, og han var fortsat medforfatter indtil bogens 5. udgave. Anders Ørgaard er medforfatter på den 6. udgave. der er udkommet efter Gomards bortgang.

Aftaler eller kontrakter spiller en væsentlig rolle som middel til planlægning, regulering og omsætning både mellem privatpersoner og i erhvervsmæssig virksomhed. En virksomhed køber således varer og driftsmidler og afsætter sin produktion ved kontrakter. Ansættelsen af medarbejdere i en virksomhed sker ved kontrakter. Aktiver bevæger sig i en produktions- og afsætningskæde fra indvinding og salg af råstoffer til fremstilling af halv- og helfabrikata og til salg en gros og detailhandel til de endelige brugere. Overgangen fra det ene led til det andet sker ved aftaler mellem forskellige virksomheder.

Kontraktretten er derved rygraden i erhvervsretten, og korrekt anvendelse af kontraktretlige princippen er det vigtigste pejlemærke ved afklaringen af indholdet af indgåede aftaler. Kontraktretten er derved både aktuel ved indgåelse af og ved efterfølgende tvister om kontrakter. Viden om kontraktret er således central for en advokats førelse af erhvervsretlige sager for domstole og voldgiftsretter.

I Almindelig kontraktret behandles reglerne om indgåelse af aftaler, mundtligt eller skriftligt, closing og signing samt indgåelse ved passivitet. Der omtales aftaler på talrige retsområder, såsom købsaftaler, lejeaftaler, køb af fast ejendom, serviceaftaler og sponsoraftaler. I bogen omtales forskellige opbygninger af aftaler som eksempelvis rammeaftaler, standardaftaler, hensigtserklæringer og ikke mindste de aftaler, som ikke får det hele med – de ukomplette aftaler.

I bogen gennemgås også de almindelige ugyldighedsregler. I dag er det især de ugyldighedsregler, som drejer sig om aftalers indhold, der er relevante. Dette kommer på tale ved bristende forudsætninger for aftalen samt det stadig aktuelle spørgsmål om, hvorvidt aftalens vilkår er i strid med almindelig hæderlighed eller redelig handlemåde.

Endelig beskæftiger bogen sig med fortolkning af aftaler. Udgangspunktet er kontraktens ordlyd. Derfor er det vigtigt, at kontrakten er skrevet i overensstemmelse med parternes ønsker og idéer. Hvis ordlyden er uklar eller tvetydig, kan der måske anvendes en formålsfortolkning, hvis det er muligt at udledes kontraktens formål. For at kunne udlede formålet er det som oftest nødvendigt at se på det samlede forhold mellem parterne. I sidste ende kan den part, der har påtaget sig at skrive kontrakten, være så uheldig at måtte få risikoen for uklarheder i kontrakten.     

Advokat (H) Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma har medvirket ved opdatering af bogen med de nyeste domstolsafgørelser inden for kontraktret. Disse afgørelser omhandler en række forskellige emner blandt kontraktrettens mange aspekter. Anders Ørgaard yder rådgivning i forbindelse med indgåelse af kontrakter, og han virker samtidig som voldgiftsdommer ved erhvervslivets tvister.

Har du spørgsmål af kontraktretslig karakter, så er du velkommen til at kontakte Anders for en uforpligtende snak og en vurdering af din problemstilling og eventuelle sag.