Vedholdenhed betaler sig i skattesager

I sager om beskatning af indsætninger på bankkonto og sammenblanding af privat- og selskabsøkonomi er en grundig bevisførelse afgørende.

25. februar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

En nyere dom illustrerer vigtigheden af en grundig bevisførelse i sager om beskatning af indsætninger på private bankkonti samt at det kan kræve stædighed at få ret.

Østre Landsret afsagde den 9. september 2020 en dom omhandlende beskatning af indsætninger og overførsler, der var foretaget igennem en aktionærs private konti. Dommen er offentliggjort som SKM.2020.456 ØLR.

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at beskatte en aktionær af i alt 3,2 mio. kr., der var indsat på hans og hans daværende ægtefælles private bankkonti i indkomstårene 2008-2011. Indsætningerne stammede hovedsageligt fra aktionærens selskaber.

Et af spørgsmålene i sagen var, om aktionæren havde løftet bevisbyrden for, at de indsatte beløb på bankkontiene ikke var skattepligtig indkomst. Derudover var det et spørgsmål, om overførslerne fra selskaberne kunne foretages skattefrit efter de dagældende regler om kapitalejerlån.

For så vidt angår overførslerne fra selskaberne til aktionæren fandt både byretten og landsretten, at der påhvilede aktionæren en skærpet bevisbyrde for, at der var tale om allerede beskattede midler eller skattefrie overførsler. Årsagen hertil var, at driften af selskaberne var indrettet på en sådan måde, at der var en høj grad af sammenblanding mellem aktionærens private økonomi og selskabernes økonomi. 

Byretten fandt, at aktionæren ikke havde løftet denne bevisbyrde og beløbene heller ikke kunne overføres skattefrit efter de dagældende regler om kapitalejerlån. Byretten lagde bl.a. vægt på, at aktionæren ikke havde fremlagt oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes formueopgørelse, hvorfor byretten efter en konkret vurdering frifandt Skatteministeriet.

Aktionæren ankede sagen til Østre Landsret, hvorefter landsretten bekræftede, at indsætningerne ikke kunne anses for skattefri kapitalejerlån efter de dagældende regler. Landsretten fandt imidlertid, at der kunne ske en nedsættelse af en del af de forhøjelser, der var gennemført for indkomstårene 2009 og 2010.

For så vidt angår indkomståret 2011 nåede Østre Landsret frem til, at en del af det fremlagte materiale i sagen muliggjorde en vurdering af, om en række udgifter relaterede sig til driften i selskabet. Landsretten hjemviste med den begrundelse aktionærens skatteansættelse for indkomståret 2011 til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Dommen er et godt eksempel på, at det nogle gange kræver en vis stædighed at få ret i en skattesag.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store, komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Vores jurister har således stor erfaring med at håndtere skattesager af enhver slags og er opdaterede på de mange utrykte afgørelser indenfor skatteområdet.

Klik på linket for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag i samarbejde med Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

 

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk