Varemærket ”Kokkedal Slot” har oprindeligt særpræg og undgår dermed ophævelse

Sø- & Handelsretten har i en ny afgørelse fra den 28. juni 2018 slået fast, at det registrerede varemærke ”KOKKEDAL SLOT”, som ejerne af Kokkedal Slot i Brovst er indehavere af, har oprindeligt særpræg og ikke er vildledende for så vidt angår oprindelse. Bliv klogere på den konkrete sag og reglerne om ophævelse af et registreret varemærke.

03. juli 2018 | IMMATERIALRET

Kort om sagen

Ejerne af Kokkedal Slot i Brovst (herefter varemærkeindehaverne), hvorfra der drives hotel- og restaurationsvirksomhed, registrerede den 14. december 2008 varemærket ”KOKKEDAL SLOT”.

Varemærkeindehaverne gjorde bl.a. i 2009 indsigelse mod Kokkedal Slot ApS’ anvendelse af navnet ”Kokkedal Slot” for hotel- og restaurationsvirksomhed. Kokkedal Slot ApS havde siden 2007 været ejere af Kokkedal Slot i Kokkedal, hvorfra man siden 2011 ligeledes havde drevet hotel- og restaurationsvirksomhed.

Kokkedal Slot ApS anmodede den 21. april 2015 Patent- og Varemærkestyrelsen om at ophæve varemærkeregistreringen som følge af manglende særpræg og vildledning om mærkets oprindelse. Denne anmodning blev den 22. februar 2016 taget til følge af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Afgørelsen blev imidlertid påklaget til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Sagen blev herefter indbragt for Sø- og Handelsretten, der frifandt Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Dermed er der sat et foreløbigt punktum i sagen.

Nærmere om Sø- & Handelsrettens vurdering

Sø- & Handelsrettens afgørelse illustrerer anvendelsen af varemærkelovens regler om ophævelse af et registreret varemærke.

Ifølge varemærkelovens § 28, stk. 1 kan et registreret varemærke ophæves, såfremt det manglede særpræg på registreringstidspunktet, jf. varemærkelovens § 13.

Det fremgår endvidere af varemærkelovens § 28, stk. 2, at et registreret varemærke derudover kan ophæves, hvis varemærket – som følge af den brug, der gøres af mærket – er egnet til at vildlede forbrugere, herunder bl.a. henset til varernes eller tjenesteydelsernes geografiske oprindelse.

Sø- & Handelsretten skulle således i sin afgørelse til dels tage stilling til, om varemærket ”KOKKEDAL SLOT” manglede særpræg på registreringstidspunktet, og dels om varemærket var egnet til at vildlede forbrugerne, herunder særligt i forhold til mærkets geografiske oprindelse.

Sø- & Handelsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at ejendommen i Brovst har haft navnet ”Kokkedal Slot” i hele sin kendte historie. Retten fremhævede i den forbindelse, at man må vurdere ”Kokkedal Slot” som en samlet betegnelse, der angiver det særegne navn på varemærkeindehaverens ejendom.

Ligesom Ankenævnet fandt Sø- og Handelsretten, at den omstændighed, at ”Kokkedal” i sig selv er en geografisk betegnelse for et byområde, der efterfølgende er opstået i Nordsjælland, samt at ordet ”slot” er betegnelse for en bestemt fast ejendomsform, ikke ændrer på, at varemærkeindehaverens varemærke må opfattes som værende egnet til at adskille virksomhedens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders, jf. varemærkelovens § 2.

Sø- & Handelsretten fandt endvidere, at varemærket ikke var anvendt på en vildledende måde. Retten fremhævede, at varemærkeindehaveren havde anvendt navnet på loyal vis.

Det forhold, at der muligvis kunne være sket forveksling mellem varemærkeindehaverens ydelser, og de ydelser der udbydes af Kokkedal Slot ApS kunne ikke føre til, at varemærket måtte anses for vildledende.

Hvad kan afgørelsen bruges til?

Afgørelsen illustrerer den vurdering, der foretages, når det skal afgøres, hvorvidt et varemærke kan ophæves i henhold til varemærkelovens § 28.

Afgørelsen viser i den forbindelse, at man ved vurderingen af, om et varemærke nyder særpræg, skal se varemærket i sin helhed, og herunder vurdere mærkets evne til at adskille virksomhedens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders, jf. varemærkelovens § 2.

Dertil belyser afgørelsen, at geografiske betegnelserne for varer og tjenesteydelser ikke altid vil være vildledende, når de bruges for varer og tjenesteydelser, der udbydes fra en anden geografisk lokalitet. Dette vil især være nærliggende, når varemærkeindehaveren anvender navnet på loyal vis.

TVC Advokatfirma anbefaler

Afgørelsen viser endvidere, at det kan betale sig at sikre sit varemærke. Som virksomhed bør det således altid overvejes, hvordan man har sikret sine rettigheder til navn og varemærker på bedst mulig vis.

Er du eller din virksomhed f.eks. i tvivl om, hvorvidt det kan svare sig at få jeres varemærke sikret som et registreret varemærke, sidder TVC Advokatfirmas altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case. Læs mere på www.beskytdinerettigheder.dk

Nyheder