Tobaksafgifter

Skattestyrelsen gør status over kontrol med tobaksafgifter gennem de seneste år.

26. juni 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere beskrevet, hvordan der er sket en meget stor regulering af tobaksafgifter som følge af, at Skattestyrelsen har intensiveret sin kontrolindsats i forbindelse med afgiftsforhøjelserne på tobak, der trådte i kraft tilbage den 1. april 2020.

Som led heri har Skattestyrelsen gennemført en række vidtrækkende kontroller af tobaksbranchen.

Af en ny publikation fremgår det, at disse kontroller i 2021 resulterede i ekstraordinært høje afgiftsopkrævninger på knap 650 mio. kr.

Således har Skattestyrelsen anført følgende:

”Skattestyrelsen fører løbende kontrol med afgiftspligtige tobaksvarer for at sikre, at der bliver betalt den korrekte afgift af cigaretter, vandpibetobak, skrå mv. Kontrollen er rettet mod kiosker, butikker, vandpibecaféer, grossister og importører, og er med til at afdække sort økonomi. Skattestyrelsen samarbejder med Toldstyrelsen, politiet og udenlandske myndigheder for at stoppe illegal indførsel og handel med tobaksvarer.”

Om oplevelsen af fejl og snyd har Skattestyrelsen videre anført:

”Skattestyrelsen har de seneste år haft øget fokus på røgtobak, herunder særligt vandpibetobak, da der er en stigende tendens til fejl og snyd med afgifter på røgtobak, hvor det tidligere oftest var i sager med cigaretter. Intensiveringen af kontrollen skyldes, at Skattestyrelsen i 2018 fandt fejl hos stort set alle de kontrollerede virksomheder”

Som det kan udledes af ovennævnte, kan en kontrol få store konsekvenser. Dette både i afgifts- og straffemæssig henseende, hvorfor en kontrol bør håndteres med den fornødne alvor.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har i en artikel fra marts 2022 efter opfordring fra Foreningen Danske Revisorer beskrevet nogle af de overvejelser, en kommunikation med Skatteforvaltningen bør give anledning til.

Klik her for at læse artiklen.

Artiklen er ikke begrænset til kontroller vedrørende skat, men har også relevans for de tilfælde, hvor der indledes en kontrolsag vedrørende moms og andre afgifter, herunder eksempelvis tobaksafgifter.

Hvis du bliver involveret i en kontrolsag, er du i øvrigt altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte os for en drøftelse af sagen.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk