Tatovørydelser kan være fritaget for moms

Sikkerhed for momsfritagelse på tatovørydelser kan opnås uden en udtalelse fra en sagkyndig

19. februar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

I et nyere ikke-offentliggjort bindende svar kvalificerer Skattestyrelsen tatovørydelser som kunstnerisk virksomhed uden en udtalelse fra en sagkyndig, hvorefter momsydelserne er momsfritaget.

Det følger af momsloven, at enhver ydelse, der leveres af en afgiftspligtig person, tillægges moms. Momsloven indeholder imidlertid en række momsfritagelser, der medfører, at visse brancher og typer af virksomhed ikke skal tillægge moms til prisen for deres ydelser.

Erhvervsdrivende personer, der driver forfatter- og komponistvirksomhed eller ”anden kunstnerisk virksomhed” er eksempelvis undtaget fra momslovens hovedregel og pålægges ikke moms ved levering af deres ydelser.

Højesteret fastslog helt tilbage i december 1984, at tatovører kunne være omfattet af fritagelsesbestemmelsen om anden kunstnerisk virksomhed i momsloven. Højesteret udtalte samtidig, at ”… kun en mindre del af den virksomhed, der udøves af tatovører her i landet, anses for omfattet af denne bestemmelse.”

Som følge af forskellige samfundsmæssige trends har tatovørbranchen efterfølgende undergået en større udvikling, og dette har medført en række sager vedrørende kvalifikation af tatovering som anden kunstnerisk virksomhed

Praksis omhandlende spørgsmålet om, hvornår en tatovør udøver kunstnerisk virksomhed, viser med tydelighed, at der ved besvarelsen foretages en helt konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Ved vurderingen tages blandt andet udgangspunkt i følgende:

  • at tatovøren altid arbejder med egne forelæg, når han/hun tatoverer
  • at tatovøren fremstiller en ny originaltegning som forelæg til hver tatovering
  • at hver tatovering er unik, og at den samme tatovering aldrig udføres to gange
  • at tatovøren udfører et designforslag, som kunden godkender
  • at tatovøren insisterer på selv at lave et personligt design, og
  • at tatovørens arbejde og arbejdsmetode på flere måder udtrykker en kunstnerisk virksomhed

I praksis søges tvivlsspørgsmål ofte afklaret ved udmeldelse af en syns- og skøn, så man finder en sagkyndighed person, dvs. skønsmand, med indsigt i kunstnerisk virksomhed. Ved indgivelse af ansøgninger om bindende svar ses det således også ofte, at sådanne ansøgninger vedlægges en udtalelse fra netop en sagkyndig med tilsvarende kvalifikation som en skønsmand.

Indhentelse af en sagkyndig erklæring fra en skønsmand, f.eks. kunstsagkyndig lektor eller anden med tilsvarende indsigt i kunstnerisk virksomhed, kan være en fordyrende og tidskrævende proces. Skattestyrelsen har imidlertid nu i et ikke-offentliggjort bindende svar bekræftet, at en tatovør udøvede kunstnerisk virksomhed – dette uden at have modtaget en sagkyndig erklæring som grundlag for kvalifikationen.

Det omtalte bindende svar illustrerer, at det langt fra altid er en fordyrende proces at få et sikkert grundlag for sin momsansættelse, og det således kan være relevant for den enkelte tatovør eller tatovørvirksomhed at overveje at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar.

Det samme gælder en lange række andre skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine eller din virksomheds ydelser er momspligtige?

Hvis du har behov for hjælp til at få afdækket dine eller din virksomheds skatte- eller afgiftsmæssige forhold, herunder er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag, du altid meget velkommen til at kontakte os helt uforpligtende med henblik på at drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig.