Skatteyder havde ikke handlet groft uagtsomt

I en netop afsluttet klagesag fik skatteyder medhold i, at han ikke havde handlet mindst groft uagtsomt, hvorfor der ikke var grundlag for at gennemføre en beskatning, der ellers var enighed om var korrekt.

10. december 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvis en skatte- eller afgiftsyder har handlet som minimum groft uagtsomt, så kan Skattestyrelsen (tidligere SKAT) foretage en ekstraordinær genoptagelse af tidligere skatte- eller afgiftsansættelser efter bestemmelserne i henholdsvis skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og § 32, stk. 1, nr. 3.

Disse bestemmelser er relativt ofte anvendt af Skattestyrelsen som grundlag for at gennemføre en ansættelse, hvilket også var tilfældet i den ovenfor omtalte klagesag (sagsnr. 18-0003134), som netop er afsluttet.

I den pågældende sag, der er en udløber af kontrolprojektet benævnt Money Transfer, var der enighed om, at den gennemførte beskatning var korrekt, idet skatteyderen ikke havde selvangivet honorarindtægter, som denne havde modtaget som følge af bijob i udlandet.

Der var imidlertid ikke enighed om, hvorvidt skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at selvangivne honorarindtægter på henholdsvis ca. kr. 98.000, kr. 5.500 og kr. 60.000 i indkomstårene 2009, 2010 og 2013. SKATs afgørelse om ændringen af skatteyderens skatteansættelser med nævnte beløb blev derfor påklaget, i hvilken forbindelse der blev henvist til den relevante praksis til støtte for, at skatteyderen ikke havde handlet mindst groft uagtsomt i den pågældende situation.

Med afsæt heri blev SKATs afgørelse efterfølgende annulleret, da det på baggrund af en konkret vurdering i klagesagen blev lagt til grund, at skatteyderen ikke havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Dette selvom det direkte blev lagt til grund, at skatteyderen ”har været bekendt med kontrakternes indhold, herunder størrelsen af honorarerne, samt at beløbene er udbetalt som bruttobeløb til hans konto.”

I begrundelsen blev det imidlertid, på baggrund af det i klagesagen fremførte, fremhævet, at ”udenlandske indkomster i form af løn og honorar er ikke omfattet af indberetningspligten.

Den nærmere afgrænsning af, hvilke indkomster der er indberetningspligtige og hvilke der ikke er, kan ikke i detaljen kræves kendt af klageren, som ikke har særlige forudsætninger indenfor skatteretten.”.

Den af SKAT trufne afgørelse blev således fundet for restriktiv i relation til spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen havde handlet som minimum groft uagtsomt og blev derfor ændret.

Afgørelsen bliver formentlig ikke offentliggjort, men derfor kan den godt være relevant for din sag alligevel. Klik her, hvis du vil læse mere om baggrunden for dette, herunder hvordan afgørelsen kan få betydning for din sag.

Er det Skattestyrelsens opfattelse, at du har handlet som minimum groft uagtsomt?

Såfremt Skattestyrelsen er af den opfattelse, at du har handlet mindst groft uagtsomt og fået ændret en skatte- eller afgiftsansættelse med udgangspunkt heri, er du altid – helt uforpligtende – velkommen til at kontakte os for en vurdering af din sag.