Skatterådet præciserer tidligere udtalelse om opgørelse af gevinst og tab ved bitcoins

I foråret 2018 traf Skatterådet afgørelse i to sager omhandlende beskatning af bitcoins. Skatterådet har nu, i et bindende svar af den 29. januar 2019, fundet anledning til at præcisere hvorledes gevinst og tab på bitcoins opgøres.

14. februar 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattestyrelsen har tidligere offentliggjort to bindende svar (SKM2018.104.SR og SKM2018.130.SR), som i en vis grad fastlagde den skattemæssige behandling af tab og gevinster ved handel af bitcoins.

Torben Bagge og Henrik Rahbek har tidligere sat fokus på netop beskatning af bitcoins i en artikel bragt i Respons, februar 2018.

Klik her for at læse mere om artiklen.

Udover spørgsmålet om skattemæssig spekulation, der var hovedtemaet for nævnte artikel, blev det fremhævet, at Skatterådet, på linje med SKAT, havde fundet, at skatteyder skal anvende FIFO-princippet ved avanceopgørelsen, idet der således af afgørelserne offentliggjort i SKM2018.104.SR og SKM2018.130.SR bl.a. fremgår følgende:

 ”Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, forudsætter, at tab og gevinst opgøres særskilt for hver afståelse på baggrund af forskellen mellem den faktiske anskaffelsessum og afståelsessum for det pågældende formuegode, men bestemmelsen regulerer ikke en opgørelsesmetode ved delafståelser fra en beholdning af ensartede eller ikke særskilt identificerbare formuegoder erhvervet med spekulationshensigt.

Da hverken den skattepligtige eller SKAT kan identificere de solgte bitcoins ved delafståelser og dermed heller ikke anskaffelsessummen, er det SKATs opfattelse, at anskaffelsessummen for de i beholdningen først anskaffede bitcoins skal indgå i opgørelsen af gevinst eller tab ved enhver delafståelse.

Dette princip kaldes FIFO (First In First Out). Samme princip er indført i bl.a. aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven.”

Ved et bindende svar af den 29. januar 2019 (SKM2019.67.SR) har Skatterådet nu præciseret disse bemærkninger og således anført følgende:

”Skattestyrelsen vil i nærværende indstilling til bindende svar præcisere, under hvilke omstændigheder de to opgørelsesprincipper efter Skattestyrelsens opfattelse finder anvendelse.

Skattestyrelsen kan ikke afvise, at der i dag eller i fremtiden findes metoder, der gør det muligt at identificere de enkelte bitcoins, hvorved det er muligt at fastslå, hvilke bitcoins der forlader beholdningen ved delafståelse. Dette må bero på en konkret bevisbedømmelse af den fremlagte dokumentation, om der sker sikker identifikation. Denne dokumentation er ikke fremlagt i nærværende sag, og Skattestyrelsen kan derfor ikke forholde sig konkret til Spørgers dispositioner. Såfremt Spørger kan påvise en sådan metode, finder FIFO-princippet efter Skattestyrelsens opfattelse ikke anvendelse. I dette tilfælde vil hovedreglen om et aktiv-for-aktiv princip i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, finde anvendelse.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det er de relevante ligningsmyndigheder og ikke Skatterådet, der er nærmest til at vurdere, hvorvidt Spørger kan påvise, at de konkret afståede bitcoins er enkeltvis identificerbare.”

Med ovennævnte bemærkninger er der grundlag for fortsat at følge udviklingen af praksis for beskatning af bitcoins.

Har du behov for rådgivning

Har du spørgsmål til en konkret henvendelse fra Skattestyrelsen, eller er du i tvivl om den skattemæssige position i relation til bitcoins eller andre virtuelle kryptovalutaer, er du altid velkommen til at kontakte os.