Ser vi en lempeligere tilgang til reaktionsfristen ved anmodning om ekstraordinær genoptagelse?

Når en skatteyder anmoder om ekstraordinær genoptagelse, skal dette ske inden seks måneder fra, at skatteyderen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder genoptagelsen. Skattestyrelsen kan imidlertid dispensere fra denne reaktionsfrist, og Landsskatteretten har for nylig givet et bidrag til fortolkningen af, hvornår en sådan dispensation skal gives.

23. marts 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Sagen omhandlede en norsk statsborger, der havde boet i Danmark i 2005-2008, og som var registreret som begrænset skattepligtig til Danmark i 2011-2013 af sin lønindkomst fra Danmark. Han var på tidspunktet bosiddende i Norge og skulle således alene beskattes af den del af indkomsten, der knyttede sig til arbejde udført i Danmark for en dansk hvervgiver.

På den danske hvervgivers anmodning udstedte de danske skattemyndigheder en skattefritagelse for A-skat og AM-bidrag for skatteyders arbejde udført uden for Danmark fra den 1. juli 2011.

I indkomstårene 2011 og 2012 dannede de danske skattemyndigheder automatisk årsopgørelser på baggrund af den fulde lønindberetning, hvorefter disse blev nedsat på baggrund af oplysninger fra skatteyder og dennes revisor.

Skatteyderen havde ikke udført arbejde i Danmark i 2013, hvor han blev afskediget pr. udgangen af indkomståret. Af samme grund indgav han ikke selvangivelse til Danmark, og han var ikke opmærksom på årsopgørelsen fra de danske skattemyndigheder. De norske skattemyndigheder havde i 2014 truffet afgørelse om, at skatteyder var skattepligtig til Norge af hele lønindkomsten i 2013, og de danske skattemyndigheder anerkendte denne afgørelse.

Der var derfor grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 4 om udenlandske myndighedsafgørelser.

Spørgsmålet var imidlertid, om reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 var overholdt, idet skatteyderen først anmodede om genoptagelse den 27. juni 2018, dvs. efter at have modtaget en opkrævning af restskatten for 2013 den 16. februar 2018.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. skal en anmodning om ekstraordinær genoptagelse fremsættes af skatteyderen senest seks måneder efter, at skatteyderen er kommet til kundskab om forholdet, der ønskes genoptaget. Administrativ praksis om denne frist er relativt omfattende, og resultatet afhænger ofte af en helt konkret vurdering af, hvornår reaktionsfristen regnes fra.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, sidste pkt. kan Skatteforvaltningen behandle en genoptagelsesanmodning, der er modtaget efter, at fristen er udløbet, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Landsskatterettens vurdering og dispensering

I sagen fandt Landsskatteretten, at reaktionsfristen skulle regnes fra den 10. november 2014, hvor den danske årsopgørelse for 2013 blev tilgængelig i skattemappen. Reaktionsfristen udløb således den 10. maj 2015, dvs. mere end tre år før der blev anmodet om genoptagelse. Det synes relativt restriktivt at anse tidspunktet for årsopgørelsen for kundskabstidspunktet, men Landsskatteretten kom da også frem til, at der konkret skal dispenseres fra reaktionsfristen på grund af særlige omstændigheder i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, sidste pkt.

Landsskatteretten lagde i den forbindelse vægt på, at skatteyder var norsk statsborger og skattepligtig til Norge, at han havde betalt skat til Norge af samme beløb, at han ikke var skattepligtig af beløbet til Danmark, og at han ikke var selvangivelsespligtig til Danmark i det omhandlede indkomstår. Landsskatteretten fandt på den baggrund ikke, at skatteyderen havde nogen konkret anledning til at kontrollere sin skattemappe.

Landsskatteretten lagde endvidere vægt på, at det var tvivlsomt, om skatteyderen fik en notifikation om årsopgørelsen i 2014, og at årsopgørelsen ikke var kommet frem til skatteyderen i fysisk form.

Sagen er i øvrigt nu offentliggjort som SKM2022.121.LSR.

Opsamling

TVC Advokatfirma vurderer, at Skattestyrelsen ofte er for restriktiv ved behandlingen af skatteyderes anmodning om ekstraordinær genoptagelse, hvilket Landsskatterettens afgørelse også illustrerer. Heldigvis vurderer vi også, at klageinstansen ofte har en mere pragmatisk tilgang til begrebet særlige omstændigheder og begyndelsestidspunktet for reaktionsfristen.

Såfremt du eller din virksomhed måtte blive involveret i en skatte- eller afgiftssag, og er du i tvivl om, hvorledes den håndteres bedst muligt, er du altid velkommen til helt uforpligtigende at kontakte os for en vurdering af sagen.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk