Reaktionsfristen ved gaveanmeldelser

I en nyere afgørelse fra Landsskatteretten er det blevet fastslået, at Skattestyrelsen har været for restriktiv i sin fortolkning af, hvad der er omfattet af reaktionsfristen efter boafgiftslovens § 27, stk. 2.

10. september 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Det følger af statsskattelovens § 4, litra c, at gaver er skattepligtige for modtageren, medmindre gaverne falder ind under afsnit II i boafgiftsloven, jf. statsskattelovens § 5, litra b.

Er en gave eksempelvis ydet til gavegivers barn, er den pågældende gave omfattet af afsnit II i boafgiftsloven, jf. § 22, stk. 1, litra a, og gaven er derfor ikke indkomstskattepligtig for modtageren, men derimod afgiftspligtig i henhold til boafgiftslovens fastsatte bestemmelser.

I den forbindelse kan det blive aktuelt at indgive en gaveanmeldelse, i hvilken forbindelse en gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1.

Måtte Skattestyrelsen finde, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, følger der af boafgiftslovens § 27, stk. 1, at Skattestyrelsen kan ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse.

Der er således krav om, at Skattestyrelsen reagerer inden 6 måneder, såfremt Skattestyrelsen finder grundlag for at ændre en anmeldt gaveafgift.

Nyere afgørelse fra Landsskatteretten

I en nyere afgjort klagesag offentliggjort som SKM2021.460.LSR havde klageren i forbindelse med en overdragelse af en gave med succession indgivet en gaveanmeldelse. Der var i sagen tale om en overdragelse af B-anparter i et selskab, og ved gaveanmeldelsen indgik en beregning af latent skatteforpligtelse til brug for opgørelsen af den endelige gaveafgift.

Anmeldelsen blev indgivet den 16. oktober 2016, og den 21. december 2017 – dvs. mere end ét år senere – fremsendte Skattestyrelsen et forslag til afgørelse indeholdende en tilsidesættelse af beregningen af den latente skatteforpligtelse med den konsekvens, at gaveafgiften også blev ændret. 

Det blev herefter aktuelt at få afklaret, hvorvidt en ændring af opgørelsen af fradraget for den latente skatteforpligtelse var omfattet af fristreglen i boafgiftslovens § 27, stk. 2.

”Klageren overdrog den 9. oktober 2016 nominelt 990.000 kr. B-anparter i selskabet H1 ApS til hver af sine tre døtre. Overdragelsen svarer til 99% af den nominelle værdi i selskabet. Overdragelsen er sket med skattemæssig succession.

Ifølge den fremlagte gaveanmeldelse af 16. oktober 2016 var værdien af hver enkelt gave ansat til 190.328.806 kr. og den udskudte skatteforpligtelse beregnet til 53.078.806 kr. Gaveafgiften blev beregnet til samlet 61.762.500 kr. for alle tre gaver.

Skattestyrelsen indhentede yderligere oplysninger fra klageren og fremsendte herefter den 21. december 2017 et forslag til afgørelse, hvor beregningen af den latente skatteforpligtelse blev ændret og dermed også gaveafgiften. Skattestyrelsen indhentede herefter yderligere oplysninger fra klageren og traf afgørelse den 3. juli 2019.

Ud fra fremlagte oplysninger må det lægges til grund, at Skattestyrelsens ændring af gaveafgiften er sket efter udløbet af de 6 måneder angivet i boafgiftslovens § 27, stk. 2. 

Landsskatteretten finder herefter, at ændring af opgørelsen af fradrag for latent skatteforpligtelse er omfattet af fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2. Skattestyrelsen skulle derfor have taget stilling til beregningen inden for 6 måneder efter modtagelsen af gaveanmeldelsen. Skattestyrelsens ændring er sket udenfor fristen.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at gaveafgiften fastsættes til 13% af det i gaveanmeldelsen anførte afgiftspligtige beløb. Gaveafgiften fastsættes herefter til samlet 53.527.500 kr.”

Afgørelsen illustrerer vigtigheden af at få undersøgt en varslet ændring af en gaveafgift, ligesom den bekræfter, at det altid er væsentligt at få kontrolleret, hvorvidt Skattestyrelsen har iagttaget de for myndigheden gældende frister for at gennemføre en ændring.

Dette er ikke kun tilfældet indenfor gaveafgiftsområdet, men også indenfor almindelig indkomstbeskatning og andre afgifter, herunder moms og punktafgifter.

Iagttager myndighederne ikke de lovfastsatte frister, vil en gennemført ændring således være ugyldig med den følge, at afgørelsen skal annulleres, dvs. bortfalde.

Dette uanset om ændringen i øvrigt måtte være berettiget.

Er du eller din virksomhed blevet varslet en ændring af skat eller afgifter?

Få undersøgt om alle relevante frister er iagttaget, og har du spørgsmål hertil eller brug for bistand til en sådan gennemgang, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder for dette.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Nyheder