Reel tilbagebetalingsforpligtigelse

I en netop afgjort klagesag opnåede skatteyder medhold i, at denne ikke var skattepligtig af beløbet svarende til dennes andel af et gældsbrev, idet der forelå en reel tilbagebetalingsforpligtigelse.

04. februar 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Det ses, at Skattestyrelsen er for restriktiv ved en vurdering af, hvorvidt indsætninger på en skatteyders konto hidrører fra skattefrie lån.

Den netop afgjorte klagesag (sagsnr. 18-0003275) er endnu et eksempel på dette. I den pågældende sag blev der som led i en sælgerfinansiering ved overtagelsen af en ejendom udstedt et gældsbrev med skatteyder som debitor.

Da indfrielsen efter de aftalte vilkår skulle ske sporadisk efter debitors ønske, og renter kun skulle betales, hvis debitor ønskede det, var det Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke forelå en reel tilbagebetalingsforpligtigelse. Dette med den konsekvens, at der var tale om en skattepligtig gave efter statsskattelovens § 4, litra c og ikke et skattefrit lån efter statsskattelovens § 5, litra c.

Skatteyderen har imidlertid nu opnået medhold, således at det lånte beløb anses som et skattefrit lån efter statsskattelovens § 5, litra c. Skatteyderens skatteansættelse for indkomståret 2013 er som følge heraf blevet nedsat med 650.000 kr.

I den pågældende sag blev der bl.a. lagt vægt på oplysninger om forskellige indbetalinger og dokumentation for krav om tilbagebetaling, men det vil altid være en konkret vurdering.

Det forhold, at Skattestyrelsen ikke sjældent er for restriktiv, når der rejses spørgsmål om, hvorvidt der foreligger skattefrie lån, er også tidligere behandlet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek i en artikel i Respons udgivet af Foreningen Danske Revisorer, hvor de satte fokus på netop dette emne.

Har du optaget lån, som Skattestyrelsen har fundet skattepligtige?

Som allerede anført, er det ikke sjældent, at Skattestyrelsen er for restriktiv i sin vurdering, og er du eller din virksomhed blev fundet skattepligtig af lånte beløb, foretager vi gerne en vurdering af din sag.

Du er således altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for en drøftelse af den varslede eller gennemførte beskatning.