Rådighedsbeskatning

Landsskatteretten nedsætter gennemført beskatning af værdi af fri sommerbolig og værdi af fri bil.

01. oktober 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

I en nyere utrykt afgørelse (sagsnr. 18-0012968) har Landsskatteretten nedsat en af Skattestyrelsen gennemført rådighedsbeskatning, idet Landsskatteretten fandt, at der ikke var grundlag for en gennemført beskatning af både værdi af fri sommerbolig og værdi af fri bil.

Fritidsboligerne

Den i sagen omhandlede skatteyder var ansat direktør og hovedaktionær i et selskab, som havde til formål at varetage opgaver inden for telemarketing samt handel med ejendomme, valuta, værdipapirer og andre investeringsprojekter, herunder playersponsorater, samt ydelse af finansielle udlån og anden hermed beslægtet virksomhed.

I perioden fra den 1. januar 2013 til den 1. juni 2015 havde selskabet ejet hele fire sommerboliger i samme by, ligesom selskabet indtil den 15. november 2013 havde ejet 50 % af en femte sommerbolig.

Det var med afsæt heri Skattestyrelsens opfattelse, at hovedaktionæren ikke havde dokumenteret, at han og hans nærtstående havde været afskåret fra at benytte selskabets fritidsboliger i de perioder, hvor de ikke har været udlejet til andre via det benyttede udlejningsbureau.

Som følge heraf havde Skattestyrelsen således gennemført en rådighedsbeskatning, hvorved aktionæren var blevet forhøjet med kr. 142.125, kr. 120.375 og kr. 59.250 i indkomstårene 2013, 2014 og 2015.

Landsskatteretten var imidlertid ikke enig i den gennemførte beskatning, idet Landsskatteretten ændrede denne med følgende begrundelse:

”Selskabets ejerskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at beskatte hovedaktionæren, men må ejendommen anses for stillet til rådighed for hovedaktionærens private brug, er han skattepligtig af værdien. Det er således rådigheden, der begrunder skattepligten, ikke den faktiske anvendelse, jf. SKM2009.558.HR. […]

Afgørelsen af, om sommerboligerne har været stillet til rådighed for klagerens private brug, beror på en samlet konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Landsskatteretten finder efter en samlet konkret vurdering det tilstrækkeligt godtgjort, at erhvervelsen af sommerboligerne er sket i selskabets interesse og ikke har været stillet til rådighed for klagerens private brug. Der lægges særlig vægt på den forklaring, som klagerens repræsentant har fremlagt, herunder at selskabet erhvervede sommerboligerne som investeringsobjekter med henblik på senere salg, sammenholdt med oplysningerne om selskabets formål, som blandt andet er investeringsprojekter og handel med ejendomme. Det forhold, at der er tale om fem sommerboliger på samme vej, taler i sig selv for, at formodningsreglen er afkræftet.”

Selskabets biler

Udover de ovennævnte sommerhuse havde selskabet i indkomstårene 2013-2015 desuden en Audi SQ5 og en Audi TTRS, i hvilken forbindelse der var indgået en kommisionsaftale om salg af den i sagen omhandlede Audi TTRS.

I forbindelse med kommissionsaftalen var der imidlertid ikke sket afmelding af bilen i Motorregistret, og nummerpladen var ikke afleveret til Skattestyrelsen, hvorfor Skattestyrelsen var af den opfattelse, at der skulle ske beskatning af værdi af fri bil.

Et flertal i Landsskatteretten fandt imidlertid, at ”klageren ved kommissionsaftalen er blevet effektivt afskåret fra at benytte bilen. Retsmedlemmerne lægger herved navnlig vægt på, at råderetten civilretligt er overgået til kommissionæren ved kommisionsaftalen. Det følger af kommisionsaftalens ordlyd, og der er ikke oplyst omstændigheder, som giver anledning til tvivl om, at aftalen herom er reel. Tværtimod bestyrkes dette af oplysningerne om bilens kørte kilometer i perioden”

Den af Skattestyrelsen gennemførte beskatning med kr. 20.097 og kr. 162.028 i indkomstårene 2013 og 2014 blev derfor nedsat.

Afsluttende bemærkninger

Den af Landsskatteretten afgjorte sag illustrerer, hvordan der i relation til spørgsmålet om, hvorvidt en gennemført rådighedsbeskatning af f.eks. en sommerbolig eller en bil er berettiget, altid skal foretages en konkret bedømmelse, i hvilken forbindelse hovedaktionærens forklaring kan tillægges betydning ved vurderingen af, hvorvidt der er grundlag for en beskatning.

Spørgsmålet om rådighedsbeskatning af biler er i øvrigt nærmere behandlet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, begge partnere i TVC Advokatfirma, i en artikel i Respons.

I den pågældende artikel konstateres det, at Landsskatteretten løbende omgør skattemyndighedernes afgørelser således, at der gives skatteydere medhold i, at der ikke skal ske beskatning af værdi af fri bil. Den her omtalte afgørelse er blot endnu et eksempel på dette.

Klik her for at læse artiklen.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Bliver du involveret i en skattesag, og ønsker du en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.