Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?

Ny utrykt afgørelse fra Landsskatteretten slår igen fast, at det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for hovedanpartshavers private rådighed over en bil.

08. oktober 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten har i en ny endnu utrykt afgørelse (LSR’s j.nr. 20-0022719) taget stilling til, hvem der har bevisbyrden for, om der er grundlag for en beskatning af værdi af fri bil.

I den pågældende sag havde hovedanpartshaverens entreprenørvirksomhed, der blev drevet i selskabsform, anskaffet en Volvo XC60 på hvide plader.

Ved en gennemført kontrol, traf Skattestyrelsen afgørelse om, at hovedanpartshaveren, der også var direktør i selskabet, skulle beskattes af værdien af fri bil som følge af privat rådighed over den pågældende Volvo XC60 på hvide plader. Skattestyrelsen var af den opfattelse, at direktørens status som hovedanpartshaver var tilstrækkelig til, at der var skabt en formodning om rådighed for privat benyttelse

Da der ikke var ført et kørselsregnskab, mente Skattestyrelsen således ikke, at direktøren havde afkræftet denne formodning.

Sagen blev indbragt for Skatteankestyrelsen, hvor Landsskatteretten senere fastslog, at det var skattemyndighederne, der havde bevisbyrden for, at direktøren havde rådighed over bilen til privat benyttelse, og fandt efter en konkret vurdering af sagens oplysninger, at Skattestyrelsen ikke havde løftet denne bevisbyrde.

I sagen var det bl.a. et tvistpunkt, om hovedanpartshaveren kunne dække sit eget og familiens private kørselsbehov ved familiens private Peugeot 208. Skatteankestyrelsen havde anført, at familiens størrelse var til hinder for dette, da denne bestod af to voksne og tre børn. Under sagens behandling blev der imidlertid fremlagt dokumentation for, at familien ikke havde ændret kørselsmønstret efter selskabets anskaffelse af den i sagen omhandlende Volvo XC60, hvorved det blev påvist, at familiens kørselsbehov blev dækket ved omtalte Peugeot 208.

Landsskatteretten fandt herefter ikke grundlag for at vende bevisbyrden, og afgørelsen bekræfter blot, at det efter praksis er skattemyndighederne, der som udgangspunkt bærer bevisbyrden i sager om beskatning af værdi af fri bil.

Skatteyders status som hovedanpartshaver bevirker således ikke i sig selv, at der er skabt en formodning for rådighed for privat benyttelse.

Spørgsmålet om beskatning af værdi af fri bil er nærmere behandlet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, begge partnere i TVC Advokatfirma, i en artikel i Respons. Klik her for at læse artiklen. 

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Bliver du involveret i en skattesag og ønsker du en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet 'skatteproces' og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.