Pengeoverførsler fra udlandet

Lånte beløb fra udlandet medfører fortsat skattesager, idet Skattestyrelsen ofte er for restriktiv i sin bevisvurdering.

21. april 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

En nyere afgørelse fra Landsskatteretten illustrerer, at lånte beløb fra udlandet fortsat medfører skattesager. I den utrykte afgørelse, truffet af Landsskatteretten den 11. marts 2021 (sagsnr. 18-0020311), ses det, hvordan Landsskatteretten ændrer en gennemført beskatning, hvis skatteyder kan sandsynliggøre, at pengeoverførsler fra udlandet udgør skattefri lån.

I omtalte sag havde skatteyderen på sin private konto modtaget i alt 587.921 kr. i indkomstårene 2013-2016. Beløbene var efterfølgende blevet beskattet ved en af Skattestyrelsen gennemført kontrolsag.

Skattestyrelsens afgørelse blev imidlertid påklaget, i hvilken forbindelse det blev gjort gældende, at der var tale om skattefri lån fra familiemedlemmer.

Efter en gennemgang af det skriftlige materiale i sagen samt afvikling af retsmøde udtalte Landsskatteretten bl.a. følgende:

”Landsskatteretten finder efter en samlet konkret vurdering, at klageren i tilstrækkeligt omfang har sandsynliggjort, at overførslerne fra [person4] til klagerens konto udgør tilbagebetaling af lån, og at beløbene således er skattefrie for ham. Der er herved særlig lagt vægt på, at klageren i indkomstårene 2005-2009 har overført et større beløb til udlandet end returbeløbet i indkomstårene 2013- 2016 på 587.921 kr., at der for så vidt angår 150.000 kr. sker udbetaling og indbetaling af det samme beløb, og at det for en række af betalingerne er angivet i kontoudskrifterne, at der er tale om tilbagebetaling af lån. Endvidere har klageren sandsynliggjort behovet for, at der skulle ske tilbagebetaling, ligesom der foreligger låneerklæringer.

Landsskatteretten finder herefter ikke grundlag for at opretholde den af Skattestyrelsen foretagne forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst.”

Generelt om skattefrie lån og ikke-offentliggjort praksis

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, har tidligere sat fokus på skattefrie lån i en artikel bragt i Respons. I artiklen konstaterede de, at der ved både domstolene og Landsskatteretten er en helt fri bevisbedømmelse i relation til at godtgøre, hvorvidt der består et låneforhold med en tilbagebetalingsforpligtigelse.

Videre anførte de på baggrund af tidligere praksis, at der skal foretages en samlet konkret vurdering, i hvilken forbindelse skatteyders egen forklaring kan tillægges ikke ubetydelig vægt.

Den af Landsskatteretten trufne afgørelse af den 11. marts 2021 er helt i overensstemmelse med artiklens konklusioner.

Det forhold, at Landsskatterettens afgørelse ikke er offentliggjort, er i øvrigt uden betydning for dens retskildeværdi, idet Folketingets Ombudsmand har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis.

Er du blevet beskattet af lånte penge?

Hvis du bliver involveret i en skattesag, f.eks. fordi du er blevet beskattet af låne penge, er du altid meget velkommen til helt uforpligtende at kontakte os for en vurdering af din sag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk