Opkrævet registreringsafgift var uretmæssig

Landskatteretten fastslår i ny afgørelse, at en opkrævet registreringsafgift var med urette, da bilen ikke var taget i brug på færdselslovens anvendelsesområde

27. november 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten har i går truffet afgørelse om, at det var med urette, at SKAT (i dag Motorstyrelsen) i forbindelse med en kontrolaktion opkrævede registreringsafgift, idet bilen ikke var taget i brug på færdselslovens anvendelsesområde.

I forbindelse med en kontrolindsats ved Frøslev grænse konstaterede SKAT (i dag Motorstyrelsen), at den i sagen omhandlende bil var blevet ført ind i Danmark med nogle prøveplader, som ikke opfyldte betingelserne for afgiftsfritaget kørsel på færdselslovens anvendelsesområde.

Ejeren af bilen blev herefter opkrævet registreringsafgift med hele kr. 863.415. Dette med henvisning til, at bilen var taget i anvendelse på færdselslovens anvendelsesområde, og at der ikke var grundlag for afgiftsfritagelse for den foretagne kørsel i forbindelse med importen af bilen.

Det blev videre varslet, at sagen ville blive sendt til ansvarsvurdering.

Afgørelsen, hvorved ejeren var blevet opkrævet registreringsafgift med førnævnte beløb, blev påklaget til Skatteankestyrelsen med henblik på at få sagen forelagt Landsskatteretten, som herefter skulle tage stilling til, om afgiften var opkrævet med rette.

Under sagen blev det gjort gældende, at bilen ikke var taget i brug på færdselslovens anvendelsesområde, idet den alene have kørt en kort strækning, før den blev stoppet som led i kontrolindsatsen.

Landsskatteretten gav medhold i dette med følgende begrundelse:

”Landsskatteretten finder således, at den kørsel, som måtte være foretaget den 7. juni 2017, alene er foregået over en yderst kort strækning. Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at kørslens undtagelsesvise karakter medfører, at der ikke er sket ibrugtagning af køretøjet på færdselslovens anvendelsesområde, som bør udløse registreringspligt med deraf følgende pligt til at betale registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1.”

Landsskatteretten fandt således ved afgørelsen af den 26. november 2020 (sagsnr. 17-0991917), som endnu er utrykt, at registreringsafgiften på i alt kr. 863.415 var opkrævet med urette.

Det er endnu uvist, om afgørelsen bliver offentliggjort, men opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at Folketingets Ombudsmand har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis.

Det er derfor væsentligt, at også ikke-offentliggjort praksis inddrages i en eventuel klagesag.

Har du eller din virksomhed modtaget en afgørelse eller et forslag vedrørende registreringsafgift?

Hvis du bliver involveret i en registreringsafgiftssag og ønsker vurdering af denne, er du altid helt uforpligtende velkommen til at kontakte os.

Nyheder