Ny principiel afgørelse om hæftelse for registreringsafgift: Landsskatteretten går imod SKATs fortolkning

Landsskatteretten har i en ny principiel afgørelse fastslået, at registreringsafgiftslovens systematik og opbygning medfører, at samme køretøj kun kan afgiftsberigtiges én gang. Landsskatterettens flertal udtalte, at det vil føre til en ugrundet berigelse af SKAT, såfremt der pålægges hæftelse for den fulde registreringsafgift, når denne helt eller delvist er berigtiget af efterfølgende ejere eller brugere. Få indblik i den konkrete afgørelse.

15. juni 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten har i afgørelse den 14. juni 2018 fastslået, at en afgiftspligtig persons hæftelse for registreringsafgift skal nedsættes med den registreringsafgift, som senere erhververe og brugere har betalt vedrørende samme bil. Dette uanset at bilerne var afmeldt fra Motorregistret og solgt til en tysk ejer, der leasede bilerne til personer bosiddende i Danmark.

Sagen vedrørte en i Danmark bosiddende person, der havde søgt og fået godkendt, at biler ejet af personens tyske selskab kunne anvendes i Danmark uden betaling af registreringsafgift under overholdelse af nærmere fastsatte betingelser. Det blev efterfølgende fastslået ved dom fra Østre Landsret, at betingelserne ikke var opfyldte. Der opstod som følge heraf et registreringsafgiftstilsvar på ca. 13 mio. DKK.

Østre Landsret hjemviste spørgsmålet om, hvorvidt den danske bruger af bilerne hæftede for den fulde registreringsafgift på ca. 13 mio. DKK, som ibrugtagelsen af bilerne medførte, eller om denne afgift skulle reduceres med de ca. 2,8 mio. DKK, der efterfølgende var indbetalt i registreringsafgift på bilerne af andre ejere og brugere.

SKAT fandt, at den danske bruger af bilerne hæftede for det fulde registreringsafgiftsbeløb, der ikke skulle reduceres med efterfølgende indbetalinger foretaget af nye ejere og brugere af bilerne. SKAT anførte i den forbindelse, at der ikke var hjemmel til at nedsætte hæftelsen.

Brugeren af bilerne indbragte med TVC Advokatfirmas assistance sagen for Landsskatteretten.

Landsskatteretten delte sig i to, og flertallet på tre retsmedlemmer udtalte:

”... kravet mod klageren skal nedsættes med, hvad senere erhververe og brugere efterfølgende har betalt i registreringsafgift. Det følger af registreringsafgiftslovens opbygning og systematik, at det samme køretøj kun kan afgiftsberigtiges en gang. Det vil føre til en ugrundet berigelse af SKAT, såfremt klageren pålægges at betale fuld registreringsafgift af køretøjerne, når disse er helt eller delvist afgiftsberigtigede af efterfølgende ejere og eller brugere.”

Landsskatterettens mindretal på et retsmedlem udtalte, at:

” … afmeldingen fra motorregistret samt den efterfølgende registrering er to selvstændige og indbyrdes uafhængige afgiftsmæssige begivenheder, hvorefter efterfølgende ejere og brugeres betaling af registreringsafgift ikke kan føre til en reduktion af SKATs krav mod klageren for registreringsafgift for den periode, han var registreret som bruger af køretøjerne. Efter en fortolkning af reglerne i registreringsafgiftsloven, findes det, at SKATs krav på registreringsafgift mod klageren ikke skal nedsættes med hvad efterfølgende ejere eller brugere har betalt i registreringsafgift.”

Landsskatteretten fastslog ved sin afgørelse, at registreringsafgiftslovens opbygning og systematik medfører, at hæftelse for et registreringsafgiftskrav skal reduceres med efterfølgende indbetalinger af registreringsafgift vedrørende samme køretøj, hvis dette ibrugtages, og der indbetales registreringsafgift af andre brugere og ejere af det samme køretøj.

TVC Advokatfirma bemærker

Landsskatterettens afgørelse må anses for principiel, idet der ikke foreligger forudgående afgørelser vedrørende tilsvarende problemstillinger. Landsskatterettens afgørelse går imod SKATs opfattelse af registreringsafgiftslovens opbygning og systematik angående reduktion af hæftelsesforpligtelsen for registreringsafgift og må forventes at få betydning for en række sager med fremadrettet virkning.

Står du med en skatte- eller afgiftsretlige problemstilling?

Såfremt du har spørgsmål til den konkrete afgørelse eller er involveret i en skatte- eller afgiftssag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte partner, advokat (H) Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk