Ny domspraksis fra EU-Domstolen med stor betydning for danske skatteydere

EU-domstolens domme af den 26. februar 2019 er afsagt i tilknytning til de sager, der for indeværende verserer i Danmark om beneficial owner – dvs. retmæssig ejer – til renter, udbytter og royalties. Det forventes, at de får stor betydning for flere skatteydere.

12. marts 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

EU-Domstolen fastslår i sagerne, at der findes en generel misbrugsklausul i EU-retten, som medlemsstaterne er forpligtede til at anvende. Medlemsstaterne er således forpligtede til at nægte skatteyderen at drage nytte af de fordele, der er hjemlet i (hele) EU-retten, når skatteyderens handlinger er udtryk for misbrug.

Det har tidligere været fremført, at hvis et land har inkorporeret regler/rettigheder, der følger af EU-retsakter i national lovgivning, kan myndighederne ikke med henvisning til misbrug fratage borgerne de rettigheder, der er inkorporeret i den nationale lovgivning. Dette medmindre der i national lovgivning – skreven eller uskreven ret – er hjemmel til at bortse fra misbrugstilfælde. 

EU-Domstolen har nu med den seneste praksis slået fast, at de danske domstole ikke er begrænsede i at påberåbe sig misbruget, selvom der ikke er indført en national lovhjemmel herom på det omhandlede tidspunkt i sagerne.

Ved bedømmelsen af hvorvidt udbytte- og rentemodtagerne er beneficial owners, har EU-Domstolen også – i modsætning til generaladvokatens opfattelse – slået fast, at man kan inddrage OECDs senere kommentarer til modeloverenskomsten – også selvom disse ikke har direkte ophav i den EU-retlige demokratiske proces. Uanset udfaldet af de danske beneficial owner-sager har EU-Domstolen imidlertid skabt et hul i den beskyttelse, som EU-skatteborgere har i direktiver mv. Dette skyldes, at EU-Domstolen nu har slået fast, at har en skatteyder forsøgt at misbruge EU-retten, kan skatteyderen ikke samtidig påberåbe sig fordele af hverken direktivfastsat lempelig beskatning eller sågar traktatens diskrimineringsforbud.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek bemærker i den forbindelse, at EU-Domstolens dom gør det ekstremt vigtigt, at man ved skatteplanlægning er helt sikker på, at man holder sig inden for lovens ordlyd og ånd, så man ikke bevæger sig i gråzoner – ellers er der ingen kære EU, hvis det viser sig, at skatteyder gik for tæt til kanten.

Dommene og de særligt relevante præmisser omtales nærmere i en artikel udarbejdet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek.

Klik her for at læse nærmere om artiklen. 

Har du behov for rådgivning

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk