Ny praksis fra EU-domstolen med betydning for misbrugstilfælde

12. marts 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

EU-Domstolen har den 26. februar 2019 afsagt to domme, der kan få stor betydning for også danske skatteydere. Dommene er afsagt i tilknytning til de sager, der har indeværende verserer i Danmark om beneficial owner – dvs. retmæssig ejer – til renter, udbytter og royalties.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek sætter fokus på to nye domme afsagt af EU-Domstolen den 26. februar 2019 i en artikel bragt i Respons, februar 2019. Artiklen bringes desuden i fagbladet benævnet Danske Revisorer.

Det har tidligere været fremført, at hvis et land har inkorporeret regler/rettigheder, der følger af EU-retsakter i national lovgivning, så kan myndighederne ikke med henvisning til misbrug fratage borgerne de rettigheder, der er inkorporeret i den nationale lovgivning. Dette medmindre der i national lovgivning – skreven eller uskreven ret – er hjemmel til at bortse fra misbrugstilfælde. 

EU-Domstolen har nu med den seneste praksis slået fast, at de danske domstole ikke er begrænsede i at påberåbe sig misbruget, selvom der ikke er indført en national lovhjemmel herom på det omhandlede tidspunkt i sagerne.

Ved bedømmelsen af, hvorvidt udbytte- og rentemodtagerne er beneficial owners, har EU-Domstolen også – i modsætning til generaladvokatens opfattelse – slået fast, at man kan inddrage OECDs senere kommentarer til modeloverenskomsten – også selvom disse ikke har direkte ophav i den EU-retlige demokratiske proces. Uanset udfaldet af de danske beneficial owner-sager har EU-Domstolen imidlertid skabt et hul i den beskyttelse, som EU-skatteborgere har i direktiver mv. Dette skyldes, at EU-Domstolen nu har slået fast, at har en skatteyder forsøgt at misbruge EU-retten, kan skatteyderen ikke samtidig påberåbe sig fordele af hverken direktivfastsat lempelig beskatning eller sågar traktatens diskrimineringsforbud.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek bemærker i den forbindelse, at EU-Domstolens dom gør det ekstremt vigtigt, at man ved skatteplanlægning er helt sikker på, at man holder sig inden for lovens ordlyd og ånd, så man ikke bevæger sig i gråzoner – ellers er der ingen kære EU, hvis det viser sig, at skatteyder gik for tæt til kanten.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker et bindende svar indgivet til Skattestyrelsen, er du altid meget velkommen til uforpligtigende at kontakte os.