Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020

Ejere af erhvervsejendomme, herunder landbrugs- og skovejendomme får nu mulighed for at påklage ejendomsvurderingerne fra 2013 til 2020.

11. maj 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Vurderingsstyrelsen fremsender i disse dage skrivelser til ejere af erhvervsejendomme, herunder landbrugs- og skovejendomme med oplysning om, at ejerne kan påklage ejendomsvurderingerne for årene 2013 til 2020 indenfor 90 dage fra modtagelse af skrivelsen.

86.000 ejere af erhvervsejendomme

Vurderingsstyrelsen har tidligere oplyst, at op mod 86.000 ejere af erhvervsejendomme fra medio marts 2021 vil modtage skrivelse om mulighed for påklage af de historiske ejendomsvurderinger for årene 2013 til 2020 forud for modtagelse af de nye ejendomsvurderinger.

Disse skrivelser fremsendes nu. Der vil senere blive fremsendt tilsvarende skrivelser til ejere af ejendomme med blandet bolig og erhverv samt ejerboliger med store grunde m.v.

Mulighed for ejere og betalere af ejendomsværdiskat eller grundskyld

Vurderingsstyrelsen oplyser, at der nu er mulighed for at klage over de historiske vurderinger, hvis du enten er eller har været ejer af den omhandlede ejendom, eller du skal eller har betalt ejendomsværdiskat eller grundskyld på baggrund af den enkelte vurdering.

Det er således ikke alene ejendommens nuværende ejer, der er klageberettiget i forhold til den enkelte vurdering.

Erhvervsejendommene blev vurderet på normal vis i 2012. Siden er vurderingerne videreført uændret, medmindre den enkelte ejendom er blevet omvurderet på grund af eksempelvis jordsalg, jordkøb, nybyggeri eller andre væsentlige ændringer ved den enkelte ejendom.

Påklage nu eller på et senere tidspunkt?

Der vil også være mulighed for at påklage de historiske ejendomsvurderinger for årene 2013 til 2020 på et senere tidspunkt, når den nye ejendomsvurdering for den enkelte ejendom foreligger. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår de nye vurderinger af erhvervsejendommene kan forventes fremsendt.

Der vil ikke være nogen forskel i behandlingen af en klage over de historiske ejendomsvurderinger, uanset om denne indgives på nuværende tidspunkt eller senere i forbindelse med modtagelse af den nye ejendomsvurdering.

Hvem bør være særlig opmærksom på klageadgangen?

TVC Advokatfirma anser det for særligt relevant at klage over ejendomsvurderinger, hvor et salg i perioden efter 2012 har vist en lavere værdi af ejendommen, end det fremgik af ejendomsvurderingen.

Endvidere kan det være hensigtsmæssigt at klage, hvis der er konstateret konkrete fejl i oplysningerne i de enkelte ejendomsvurderinger for årene 2013 til 2020 – enten i forhold til grundforhold, eksempelvis størrelsen af grund eller bygningsarealer, eller ejendommens anvendelsesmuligheder m.v.

Hvad bør ske forud for indgivelsen af en klage?

Forud for indgivelse af en klage anbefaler vi, at der søges sagkyndig bistand.

En række forhold kan medføre, at det ikke er hensigtsmæssigt at påklage den enkelte ejendomsvurdering. Eksempelvis kan skattestoppet på ejendomsværdiskatten eller skatteloftet på grundskylden indebære, at der for den enkelte vurdering, selv ved en betydelig nedsættelse, ikke kan opnås en reel økonomisk besparelse i form af tilbagebetaling af betalte skatter og afgifter. Modsat kan en sagkyndig skatterådgiver eventuelt påpege yderligere forhold af faktisk eller juridisk karakter vedrørende den enkelte ejendom, som potentielt kan medføre en ændring af vurderingen til den enkelte ejers fordel.

Har du brug for en vurdering af dine klagemuligheder?

Hvis du har behov for assistance eller rådgivning angående ejendomsvurderinger eller skattemæssige problemstillinger i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte os hos TVC Advokatfirma for en umiddelbar og uforpligtende drøftelse af din sag.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at en klage 1) skal indgives senest 90 dage efter modtagelse af Vurderingsstyrelsens skrivelse om klagemuligheden og 2) udover en begrundelse for klagen skal indeholde eventuel dokumentation, der støtter og underbygger klagen.