Manglende partshøring resulterede i hjemvisning

Partshøring er en garantiforskrift og et fundamentalt krav efter de forvaltningsretlige regler, når Skattestyrelsen træffer afgørelse til ugunst for en skatteyder.

02. juni 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

I en nyere afgjort klagesag ved Landsskatteretten (sagsnr. 21-0028789), fandt Landsskatteretten at manglende partshøring forud for Skattestyrelsens afgørelse måtte resultere i hjemvisning af afgørelsen, idet partshøringen ikke var iagttaget forud for, at Skattestyrelsen traf afgørelse i en sag om nulstilling af A-skat og AM-bidrag, hvorfor Landsskatteretten hjemviste afgørelsen til fornyet behandling.

I den konkrete sag havde Skattestyrelsen foretaget nulstilling af den ellers godskrevne A-skat og AM-bidrag, som var indeholdt af selskabet, hvor den pågældende skatteyder tidligere var ansat. Herefter hæftede skatteyderen for de A-skatter og AM-bidrag, som arbejdsgiveren havde indeholdt i lønnen.

Afgørelsen blev påklaget til Skatteankestyrelsen, og det blev i den forbindelse bl.a. gjort gældende, at Skattestyrelsens afgørelse ikke kunne opretholdes, som følge af den manglende partshøring.

Klagesager om nulstilling er et sagsområde, hvor Skatteankestyrelsen er bemyndigede til at træffe afgørelse i klagesagerne. På grund af sagens særlige omstændigheder, blev klagesagen visiteret til Landsskatteretten som en principiel sag. Situationen var den, at partshøringen var kommet retur med posten til Skattestyrelsen, som herefter traf afgørelse i stedet for at gennemføre partshøringen på anden vis, f.eks. via e-Boks.

På den baggrund fandt Landsskatteretten, at afgørelsen ikke kunne opretholdes på grund af den manglende partshøring og hjemviste herefter afgørelsen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen havde under klagesagen fastholdt, at partshøringen ikke havde haft indflydelse på afgørelsen, og dermed skulle afgørelsen opretholdes.

Landsskatteretten anførte følgende i sine præmisser:

”Da Skattestyrelsen ikke har godtgjort, at manglen er konkret uvæsentlig for sagens udfald, må manglen anses for væsentlig.”

Landsskatteretten var dermed uenig med Skattestyrelsen i vurderingen af, om partshøringen ville have haft indflydelse på Skattestyrelsens afgørelse.

Afgørelsen viser med tydelighed, at en afgørelse fra Skattestyrelsen kan indeholde sagsbehandlingsfejl, som ikke direkte relaterer sig det materielle skattekrav. Det kan derfor være afgørende for resultatet af en klagesag, at den angribes fra flere vinker.

Har du brug for en vurdering af en tvist med Skattestyrelsen?

Såfremt du eller din virksomhed bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du meget velkommen til at kontakte os.