Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende?

I en nyere klagesag fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for at pålægge indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da virksomheden havde kontraheret med selvstændigt erhvervsdrivende og ikke lønmodtager, som lagt til grund af SKAT.

17. februar 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Det ses ikke sjældent, at Skattestyrelsen anfægter anvendelsen af selvstændigt erhvervsdrivende derhen, at de vederlag, som udbetales til den selvstændigt erhvervsdrivende anses for betaling for personligt arbejde i tjenesteforhold med den afledte konsekvens, at der skal indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i henhold til kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende inden for skattelovgivningens område sker efter de kriterier, som er angivet i pkt. B.3.1.1. i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven.

Nyere afgørelse fra Landsskatteretten (sagsnr. 17-0656284)

I den pågældende sag havde SKAT (i dag Skattestyrelsen) pålagt en skatteyder at indeholde og afregne arbejdsmarkedsbidrag og A-skat i de vederlag, som denne havde udbetalt til discjockeys for arbejde for skatteyderens virksomhed.

Det var herefter tema i klagesagen, om de pågældende discjockeys i skattemæssige henseende var at anse som selvstændige erhvervsdrivende, eller om de var ansat i et tjenesteforhold hos skatteyderen, hvorefter det havde været berettiget at pålægge virksomheden at indberette og indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Landsskatteretten gav skatteyderen medhold i, at de pågældende discjockeys ikke var ansat i et tjenesteforhold ved klageren, hvorfor SKAT ikke havde grundlag for at pålægge virksomheden at indberette og indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Som begrundelse anførte Landsskatteretten følgende:

”Klagerens virksomhed udøves på den måde, at den enkelte kunde hos klageren bestiller en musikløsning til det pågældende arrangement. Virksomheden stiller anlæg til rådighed for kunden og formidler en egnet discjockey, der selv forestår transporten til og fra kunden og sædvanligvis medbringer pc og høretelefoner. Klageren afregner den enkelte discjockey med en timesats på 300 kr., som - sammen med klagerens vederlag for "hele pakken" inklusive udstyr - viderefaktureres til kunden. Discjockeyerne oppebærer ikke feriepenge og løn under sygdom og indgår ikke i en fast vagtplan hos klageren.

Under disse omstændigheder og henset til, at discjockeyerne alene præsterede deres arbejdsydelser i forbindelse med de enkelte arrangementer og således ikke som en løbende og integreret del af klagerens ordinære struktur og ydelsesudbud, finder Landsskatteretten, at discjockeyernes vederlag ikke ydes for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1.

Landsskatteretten finder således, at klageren ikke skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i henhold til kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse.”

Ovennævnte afgørelse er ikke offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet.

Er forkert kvalifikation nødvendigvis udtryk for grov uagtsomhed

Når Skattestyrelsen rejser en sag omhandlende kvalifikation af selvstændigt erhvervsdrivende kontra ansatte, vil Skattestyrelsen ikke sjældent samtidig foretage en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at ændre ansættelserne af skat og moms hos den, der har anset sig som selvstændig erhvervsdrivende.

Det ses også i disse tilfælde, at Skattestyrelsen vil ændre ældre ansættelser med henvisning til, at der er handlet groft uagtsomt i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 og § 27, stk. 1, nr. 5.

Med betydning for disse sager, har Landsskatteretten imidlertid tidligere fastslået, at vurderingen af, om en skatte- eller afgiftsyder er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, ikke er en ukompliceret retlig kvalifikation, hvilket der skal tages højde for i vurderingen af, hvorvidt der er handlet som minimum groft uagtsomt.

Klik her, hvis du vil læse mere om dette emne.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en sag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed er pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klage- eller domstolssag.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.