Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen

En række nyere sager viser, at skattemyndighederne nu gennemfører en øget og koordineret kontrolindsats vedrørende en række branchers kontantkøb af varer og ydelser med fokus på ligningslovens § 8 Y, som begrænser en erhvervsdrivendes ret til fradrag for driftsudgifter ved kontantbetaling af varer og ydelser.

23. maj 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattestyrelsen ses for indeværende at rejse en række sager, hvor Skattestyrelsen går længere, end der er lovgrundlag for i forhold til at nægte fradrag for kontantkøb efter ligningslovens § 8 Y. Dette med betydning for både sælger og køber.

Hertil kommer, at Skattestyrelsen er mere vidtgående, end lovgivningen giver grundlag for i forhold til, hvilken dokumentation der skal foreligge for de enkelte handler, og hvornår der foreligger et for skattemyndighederne korrekt og fyldestgørende regnskabsmæssigt kontrolspor.
Vi ser for øjeblikket særligt sager for vekselbureauer samt virksomheder, der handler guld, sølv og andre ædelmetaller.

Nærmere om ligningslovens § 8 Y

Den omtalte bestemmelse i ligningslovens § 8 Y blev indsat med virkning pr. 1. juli 2012. Som allerede anført begrænser bestemmelsen retten til at foretage fradrag for driftsomkostninger til køb af varer og ydelser i erhvervsmæssige virksomheder i det omfang, udgiften er blevet betalt kontant. I de første år udgjorde grænsen for kontantkøb ifølge bestemmelsen kr. 10.000 inkl. moms. Beløbsgrænsen er efterfølgende nedsat til kr. 8.000 inkl. moms med virkning fra 1. januar 2019.
Denne begrænsning i fradragsretten for betalinger, der ikke sker via et pengeinstitut eller betalingsmiddel, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, blev indført med henblik på at begrænse og imødegå sort arbejde.

Det fremgår af bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y, at ”Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt el.lign., anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt., når de sker inden for samme kalenderår”.
Opdeling af en leverance i flere successive leveringer ændrer således ikke på fradragsbegrænsningen.

I forbindelse med vedtagelse af ligningslovens § 8 Y blev ligeledes indført en bestemmelse i momslovens § 46, stk. 12 om købers solidariske hæftelse for sælgers salgsmoms, hvis betaling af varer eller ydelser for et beløb overstigende kr. 8.000 inkl. moms er foretaget kontant.

Det er således væsentligt at være opmærksom på, at ved køb af varer og ydelser, som betales kontant, udsættes køber for en risiko for hæftelse for sælgers momstilsvar. Dertil kommer, at sælger som allerede anført ikke har fradragsret for den konkrete udgift.

Seneste kontrolindsats fra Skattestyrelsen

Hos TVC Advokatfirma har vi som anført i den seneste periode modtaget en række henvendelser angående sager rejst af Skattestyrelsen vedrørende nægtelse af fradrag for køb med henvisning til ligningslovens § 8 Y og det såkaldte kontantforbud i denne bestemmelse.

I de netop rejste sager synes der at være en række grænsesøgende og i praksis endnu uafklarede problemstillinger.

Det kan videre som allerede anført konstateres, at Skattestyrelsen synes at gå noget videre i deres håndhævelse af regelgrundlaget, end hvad der ligger indenfor lovens rammer. Bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y finder anvendelse på køb af ”varer og ydelser”. Det synes umiddelbart ikke foreneligt med denne formulering at anse køb af valuta som omfattet af bestemmelsens ordlyd. Hertil kommer, at det heller ikke ses at harmonere med lovens formål, eller hvordan begrebet ”varer og ydelser” normalt afgrænses.

Det synes endvidere som om, at Skattestyrelsen i de foreliggende forslag til afgørelser og afgørelser i de omhandlede sager er mere vidtgående, end lovgivningen giver grundlag for i forhold til, hvilken dokumentation der skal foreligge for de enkelte handler, og hvornår der foreligger et korrekt og for skattemyndighederne fyldestgørende regnskabsmæssigt kontrolspor.

Er din virksomhed blevet kontaktet af Skattestyrelsen?

Baseret på de afgørelser og forslag til afgørelser, som TVC Advokatfirma har haft lejlighed til at gennemgå og rådgive omkring, er det vores klare anbefaling, at erhvervsdrivende, som har modtaget et forslag om nægtelse af fradragsret for kontante køb, søger kvalificeret rådgivning, inden Skattestyrelsens vurdering accepteres.

Det bør i den forbindelse haves for øje, at den økonomiske risiko ved at acceptere Skattestyrelsens vurdering potentielt overstiger det fradrag, der nægtes, idet der potentielt kan opstå en hæftelse for sælgers ikke afregnede salgsmoms.

Det ses endvidere ikke sjældent, at sager om uberettigede fradrag fører til, at sagen overgives til Skattestyrelsens Straffesagsenhed for vurdering af et potentielt strafansvar.

Du eller din virksomhed er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for en vurdering af Skattestyrelsens kontrol, og har du behov for at læse mere om mulighederne for at klage over en afgørelse, så klik her og bliv klogere på området skatte- og afgiftsproces.