Kan E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed og drives i selskabsform?

En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af området vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed og rette indkomstmodtager i forhold til E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet men viser samtidig, at der skal foretages en nuanceret vurdering.

10. juli 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

I et bindende svar offentliggjort som SKM2020.236.SR fandt Skatterådet, at E-sport ved spil på internettet, streaming på egen YouTube-kanal samt dermed forbundne reklame- og sponsoropgaver efter en samlet konkret vurdering dels kunne anses som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, dels kunne drives i selskabsform.

Vedrørende E-sport ved streaming af spil på internettet lagde Skatterådet vægt på, at en konkret indgået kontrakt mellem skatteyderen og en udbyder af en spilleportal i sig selv kunne udgøre grundlag for en erhvervsmæssig virksomhed, samt at spil på internettet i dag, hvis det er professionelt tilrettelagt, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed. Det indgik i vurderingen, at de betydelige, løbende indtægter – ifølge kontrakten med udbyderen af spilleportalen – udgjorde skatteyders hovedindtægt.

Hvad angår skatteyders aktivitet med egen YouTube-kanal, fandt Skatterådet også, at der var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Der blev herved henset til, at der var tale om løbende indtægter fra YouTube-kanalen baseret på skatteyders egne aktiviteter og indsats, samt at skatteyder havde ansat en editor til at lave videoklips til kanalen, som var aflønnet i forhold til de genererede indtægter fra kanalen. 

Skatterådet fandt desuden, at skatteyders reklame- og sponsoropgaver, i hvilken sammenhæng der også var indgået en agentaftale om at skaffe sådanne opgaver, havde så nær sammenhæng med skatteyders øvrige aktiviteter (E-sport og YouTube-kanal), at også indtægterne fra reklame- og sponsoropgaver blev anset som en del af skatteyders selvstændige erhvervsvirksomhed.

Da Skatterådet således lagde til grund, at skatteyder kunne anses som selvstændigt erhvervsdrivende, fandt Skatterådet videre, at virksomheden kunne drives i selskabsform, forudsat at de indtægtsgivende aftaler kunne overdrages til et selskab, således at det var selskabet, der var kontraktpart og dermed rette indkomstmodtager.

Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2020.236.SR bidrager til afklaring i forhold til, hvad der kan anses som selvstændig erhvervsvirksomhed, og dermed afklaring af hvilken aktivitet, der kan udøves som virksomhed i selskabsform.

Samtidig viser afgørelsen, at der foretages en relativt nuanceret, konkret og samlet vurdering i det enkelte tilfælde, hvorfor der som hovedregel bør søges rådgivning, herunder eventuelt indhentes et bindende svar fra skattemyndighederne, inden der disponeres. Det bemærkes herved, at det efter omstændighederne kan medføre betydelige skattekrav, samt i visse tilfælde tillige en straffesag, hvis skattemyndighederne efterfølgende tilsidesætter kvalifikationen af en indtægtsgivende aktivitet og/eller finder, at rette indkomstmodtager ikke var selskabet men skatteyder selv.

Klik her hvis du vil læs mere om vores speciale Skatter og afgifter.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Claus Fabricius Nielsen

Advokat (L)

D: +45 87 34 75 39

M: +45 51 83 71 25

E: cni@tvc.dk