Ikke handlet mindst groft uagtsomt

I en nyere domstolssag blev det fastslået, at skatteyder ikke havde handlet mindst groft uagtsomt, selvom der ikke var selvangivet korrekt.

02. februar 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

Det ses ofte, at Skattestyrelsen genoptager ældre skatteansættelser ekstraordinært med henvisning til, at skatteyder har handlet mindst groft uagtsomt efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Det var også tilfældet i en nyere domstolssag (BS-44157/2021-SVE) afgjort i december 2023, hvor den gennemførte beskatning blev ændret til skatteyders fordel.

Den konkrete sag afgjort af Retten i Svendborg

Den i sagen omhandlede skatteyder havde i årene 1977-2004 boet i Spanien, hvor hun frem til 2000 arbejdede som sygeplejerske for en dansk hospitalsenhed. Skatteyderen blev invalid i 2000 og fik tilkendt spansk invaliditetsydelse/-pension, som var en skattefri ydelse i Spanien. Skatteyder fik derudover tilkendt en pension fra den danske stat for den periode, hvor hun havde boet og arbejdet i Danmark.

Skatteyderen besluttede i 2004 at flytte tilbage til Danmark, og hun fik i den forbindelse den spanske ydelse med til Danmark. Skatteyderen blev ikke beskattet af den spanske ydelse i Danmark, da ydelsen ikke var selvangivet, og skatteyderen var af den opfattelse, at ydelsen ikke var skattepligtig, idet den var skattefri i Spanien.

Skatteyderen blev som led i Money Transfer projektet (registrerede udenlandske overførsler) udtaget til kontrol af den spanske ydelse, hvor Skattestyrelsen fandt, at skatteyderen var skattepligtig i Danmark af den spanske ydelse siden hendes tilbageflytning til Danmark i 2004. Skattestyrelsen forhøjede derfor skatteyderen så langt tilbage, som den formueretlige forældelsesfrist tillod, dvs. tilbage til indkomståret 2010. For indkomstårene 2010-2016 foretog Skattestyrelsen ekstraordinære genoptagelser af skatteyderens skatteansættelser med henvisning til, at Skattestyrelsen fandt, at skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet ydelsen direkte til skattemyndighederne.

Skatteyderen påklagede afgørelsen til Skatteankestyrelsen, men Landsskatteretten opretholdt og tiltrådte imidlertid Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter skatteyderen valgte at få anden repræsentation til håndteringen af sagen ved domstolene.

Retten i Svendborg fandt herefter i sagen, at skatteyderen ikke havde handlet groft uagtsomt. Af præmisser fra dommen fremgår blandt andet følgende:

”Retten lægger til grund, at [skatteyderen] frem til Skats genoptagelse af hendes skatteansættelser som følge af money transfer-kontrollen uden videre gik ud fra, at hun ikke skulle betale skat af den spanske pension i Danmark svarende til, at hun før tilbageflytningen til Danmark ikke havde betalt skat af pensionen i Spanien.

Retten finder på den ene side, at [skatteyderen] – særligt under henvisning til pensionens størrelse – burde have selvangivet pensionen, eller undersøgt forholdet nærmere. På den anden side finder retten, at hendes fejlagtige opfattelse af, at pensionsydelsen heller ikke i Danmark var skattepligtig, ikke kan bebrejdes hende i nogen særlig eller stærk grad. […]

På denne baggrund finder retten, at [skatteyderens] uagtsomhed ikke kan betegnes som grov, og forudsætningerne for i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, at foretage en ekstraordinær genoptagelse af hendes skatteansættelser for 2010-2016 har således ikke været opfyldt, hvorfor [skatteyderens] påstand tages til følge.”

Sagen blev afgjort i december 2023, og ankefristen er nu udløbet for ikke længe siden, hvorfor afgørelsen er endelig. Det er uvist, om Skatteforvaltningen vil offentliggøre dommen.

Har Skattestyrelsen ændret én eller flere af dine skatteansættelser?

Det kræver indsigt og erfaring i både proces samt praksis at opnå medhold i skatte- eller afgiftssager, herunder indsigt i både den offentliggjorte praksis, men også den ikke-offentliggjorte praksis, der ikke umiddelbart er tilgængelig, da mange afgørelser ikke offentliggøres af Skatteforvaltningen.

Er du i tvivl om, hvorvidt Skattestyrelsen har været berettiget til at ændre én eller flere af dine skatteansættelser, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering.

 Nyheder