Hvornår kan der anmodes om genoptagelse af en tidligere selvangivelse?

Landsskatteretten har i to afgørelser fundet, at anvendelse eller mangel på anvendelse af en valgbestemmelse ikke i sig selv udelukker anvendelsen af genoptagelsesreglerne, da genoptagelsesreglerne regulerer opgørelsen af indkomsten, imens omvalgsreglerne vedrører det trufne valg.

12. september 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatterettens afgørelser af den 3. maj og 29. juni 2020 (sagsnr. 16-0152505 og 19-0049002) tager begge stilling til retsanvendelsen på genoptagelsesområdet i forlængelse af Højesterets dom af 17. februar 2016 offentliggjort i SKM2016.165.HR.

I den nævnte højesteretssag fandt Højesteret, at en skatteansættelse kunne genoptages efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, da det måtte anses som en fejl fra revisors side, at selskabets skattepligtige indkomst var opgjort efter reglerne i selskabsskatteloven og ikke efter tonnageskattelovens regler. Dette selvom det var muligt at vælge at selvangive efter ét af de to regelsæt.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens trufne afgørelser 

I de nævnte landsskatteretsafgørelser var det omtvistet, hvorvidt der var mulighed for en genoptagelse i forhold til ændring af afskrivninger og dermed en ændring af opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skattestyrelsen havde i begge sager givet afslag på indgivne anmodninger om ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, idet de trufne afskrivningsvalg var blevet anset for bindende. I klagesagerne ændrede Landsskatteretten de af Skattestyrelsen trufne afgørelser, således at anmodningerne om ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 skulle imødekommes.

Som begrundelse anførte Landsskatteretten (i sagen med sagsnr. 19-0049002) bl.a. følgende:

”Skattestyrelsen har ikke anset afskrivninger efter ligningsloven § 8 B, stk. 1, som omfattet af genoptagelsesreglerne i skatteforvaltningsloven, da der er tale om en valgbestemmelse, og selskabet ifølge Skattestyrelsens opfattelse har valgt en afskrivningssats på 0 %.

Landsskatteretten finder, at anvendelse eller mangel på anvendelse af en valgbestemmelse ikke i sig selv udelukker anvendelsen af genoptagelsesreglerne, da genoptagelsesreglerne regulerer opgørelsen af indkomsten, mens omvalgsreglerne vedrører det trufne valg. Det er herefter Landsskatterettens vurdering, at genoptagelsesreglerne finder anvendelse, såfremt det må anses som godtgjort, at der er sket en åbenbar fejl ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der henvises til Højesterets dom af 17. februar 2016 offentliggjort i U.2016.158.HR, hvor retten fandt, at skatteansættelsen kunne genoptages efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, da det måtte anses som en fejl fra revisors side, at selskabets skattepligtige indkomst var opgjort efter reglerne i selskabsskatteloven og ikke efter tonnageskattelovens regler, uanset at der var tale om en valgbestemmelse.

Efter en samlet vurdering finder Landsskatteretten, at selskabet har tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de havde til hensigt at afskrive de afholdte udviklingsomkostninger i henhold til ligningsloven § 8 B, stk. 1., og at den manglende afskrivning skyldtes en fejl. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at administrationsselskabet på selvangivelsestidspunktet oplyste, at de ønskede at anvende skattekreditordningen og angav størrelsen på de afholdte udviklingsomkostninger ved selvangivelsen, samt at udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X forudsætter, at der er opstået et underskud på baggrund af udgifter strakafskrevet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Der er desuden lagt vægt på, at der forholdsvis hurtigt efter selvangivelsesfristen blev anmodet om ændring af skatteansættelsen, hvorfor Landsskatteretten finder, at det har være udtryk for berigtigelse af en fejl og ikke efterfølgende spekulation i en for selskabet mere gunstig beskatning.

Det er således Landsskatterettens vurdering, at forholdet som udgangspunkt er omfattet af reglen om ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2.

Afgørende for vurderingen af, om der skal ske genoptagelse efter denne bestemmelse er, at oplysningerne, som er fremlagt i forbindelse med genoptagelsesanmodningen, ikke har dannet grundlag for den afgørelse, der ønskes genoptaget, og at der på baggrund af de fremlagte oplysninger er anledning til at ændre skatteansættelsen, jf. TfS 1997.713 V. Helt ubegrundede anmodninger kan afvises, jf. SKM 2008.322 BR.

Skattestyrelsen har vurderet, at der ikke i forbindelse med genoptagelsesanmodningen blev fremlagt nye oplysninger, da afholdelsen og størrelsen på udviklingsomkostningerne var kendt for selskabet på selvangivelsestidspunktet.

Landsskatteretten finder, at det må anses som tilstrækkeligt, at selskabet har godtgjort, at det var en fejl, at udviklingsomkostningerne ikke blev afskrevet og at en genoptagelse af skatteansættelsen vil føre til et andet resultat.

Landsskatteretten ændrer således Skattestyrelsens afgørelse således, at anmodningen om ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, skal imødekommes."

Berigtigelse af åbenbare fejl kan føre til genoptagelse

Landsskatterettens afgørelser er illustrerende for, at der efter omstændighederne kan være mulighed for at få ændret en tidligere skatteansættelse efter reglerne om genoptagelse, selvom en sådan genoptagelse angår anvendelse eller mangel på anvendelse af en bestemmelse, der efterlader et valg i forbindelse med tidligere indgivet selvangivelse.

Ifølge Landsskatterettens afgørelser vil det være tilfældet i de situationer, hvor der efter en konkret vurdering findes at være tale om berigtigelse af åbenbare fejl ved valg i forbindelse med tidligere selvangivelse.

Har du brug for en genoptagelse af en tidligere selvangivelse?

Har du brug for en vurdering af mulighederne for genoptagelse af en tidligere skatte- eller afgiftsmæssig ansættelse, er du altid meget velkommen til at kontakte os.