Fradrag efter ligningslovens § 9 D

I en netop afgjort klagesag får skatteyder ændret Skattestyrelsens afslag på at opnå det særlige befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D for invalide og kronisk syge.

18. juni 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvis en skattepligtig godtgør, at denne som følge af varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, finder reglerne i ligningslovens § 9 C ikke anvendelse.

Den skattepligtige kan i stedet efter ligningslovens § 9 D fradrage normal befordringsudgift i det omfang, den overstiger 2.000 kr., samt den del af den faktiske befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift i det pågældende tilfælde.

Normal befordringsudgift opgøres, hvor offentlig befordring kan anvendes, som udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel og ellers som udgiften ved brug af eget befordringsmiddel efter kilometertakster, der fastsættes af Skatterådet.

Desværre ses det ikke sjældent, at Skattestyrelsen (tidligere SKAT) er for restriktiv i sin vurdering af, om betingelserne for det særlige befordringsfradrag er opfyldte, hvorfor det er nødvendigt at forfølge sin ret ved at påklage spørgsmålet.

Ny utrykt positiv afgørelse

Den 14. juni 2021 opnåede en skatteyder eksempelvis medhold i en sådan klagesag (sagsnr. 20-0035607), hvorefter skatteyderen blev fundet berettiget til at opnå fradrag efter ligningslovens § 9 D.

I sagen var det ubestridt, at skatteyderen havde en kronisk lidelse, men Skattestyrelsen var af den opfattelse, at skatteyderen ikke havde afholdt særlige udgifter til transport alene som følge af den kroniske lidelse.

Heroverfor blev det af skatteyderens repræsentant – blandt flere argumenter – gjort gældende, at skatteyderen grundet dennes samlede fysiske funktionsniveau ikke kunne anvende offentlige transportmidler til og fra arbejde, da det ville kræve en lang rejsetid og da offentlig transport ikke ville være forenelig med, at vedkommende ikke kan være klar på et bestemt tidspunkt om morgenen.

Med afsæt i de længere skriftlige indlæg i sagen og efter fremmøde for de personer, der endeligt skulle afgøre klagesagen, blev det ved en ikke-offentliggjort afgørelsen af den 14. juni 2021 fastslået, at det var nødvendigt for klageren at afholde særlige udgifter til transport for at sikre indkomsterhvervelsen, hvorfor Skattestyrelsens afslag blev ændret til skatteyderens fordel.

Er du blevet nægtet fradrag efter ligningslovens § 9 D?

Har du brug for en vurdering af, hvorvidt det er berettiget, at Skattestyrelsen har nægtet dig befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D samt høre om dine muligheder for at anfægte en sådan afgørelse, er du velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Hos TVC Advokatfirma håndterer skatteafdelingen løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, herunder også sager omhandlende det særlige befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D.

Vi er derfor opdateret på den nyeste praksis, herunder også i stort omfang den praksis, der er utrykt og således ikke-offentliggjort. Klik i øvrigt her for at læse mere om betydningen af at kunne inddrage ikke-offentliggjort praksis.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk