Er du opdateret på de seneste tendenser for beskatning af kryptovaluta?

Landsskatteretten har den seneste tid flere gange tilsidesat en af Skattestyrelsen gennemført beskatning af kryptovaluta, herunder bitcoins, som værende forkert.

12. maj 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma og eksterne lektorer i skatteret, har tidligere sat fokus på emnet beskatning af kryptovaluta, herunder bitcoins, i en artikel bragt i Respons udgivet af Foreningen Danske Revisorer.

De konstaterede dengang, at det som følge af den konkrete vurdering og de ikke uvæsentlige involverede gevinster og tab må forventes, at der vil blive ført flere sager omhandlende spørgsmålet om, hvorvidt der konkret foreligger den fornødne spekulationshensigt, hvorfor der er grundlag for at følge udviklingen i praksis.

Den seneste tid har bekræftet relevansen af at få prøvet Skattestyrelsens ofte restriktive fortolkning af området for beskatning af kryptovaluta, idet der er kommet flere afgørelser fra Landsskatteretten, som har givet skatteyder medhold og derved tilsidesat Skattestyrelsens fortolkning.

Praksis hvor der ikke forelå den fornødne spekulationshensigt

I den forbindelse kan fremhæves Landsskatterettens afgørelse af den 29. marts 2021, som skattemyndighederne valgte at offentliggøre den 3. maj 2021 som SKM2021.240.LSR.

I den pågældende sag fandt flertallet af retsmedlemmerne, herunder retsformanden, at skatteyderen ved købet af bitcoins tilbage i 2012 ikke havde spekulationshensigt, hvorved den efterfølgende gevinst er skattefri efter statsskattelovens § 5, litra a. Retsmedlemmerne lagde i den forbindelse blandt andet vægt på skatteyderens forklaring om, at købet delvist skete med henblik på betaling af et kontingent til en forening.

Derudover tillagde retsmedlemmerne det betydning, at skatteyderen først i 2017 solgte af de i 2012 købte bitcoins, dvs. ca. 5 år efter købet.

Den omtalte afgørelse bekræfter, at der i forhold til spekulationspørgsmålet skal foretages en konkret vurdering, og det kan videre konstateres, at Landsskatteretten i den forbindelse kan tillægge skatteyderens forklaring en ikke ubetydelig vægt.

Praksis om retmæssigt ejerskab med betydning for beskatning

Som et udslag af Skattestyrelsens restriktive fortolkning af området for beskatning af kryptovaluta har det også været nødvendigt at få prøvet spørgsmålet om, hvem der skal beskattes af en given gevinst.

Der henvises i den forbindelse til den utrykte afgørelse fra Landsskatteretten dateret den 17. februar 2021 (sagsnr. 20-0078733). I den pågældende sag havde Skattestyrelsen gennemført en beskatning af kryptovaluta overfor en skatteyder med den begrundelse, at denne – ifølge Skattestyrelsen – var den retmæssige ejer af flere kryptovalutaer.

Til støtte for den gennemførte beskatning henviste Skattestyrelsen til bekræftelses-e-mails fra skatteyderens brugerprofiler på forskellige tjenester samt det forhold, at de for sagen aktuelle køb og salg af kryptovalutaer kunne afstemmes med skatteyderens kontoudtog.

Skatteyderen ejede imidlertid kun halvdelen af de pågældende kryptovalutaer, hvorfor Landsskatteretten ændrede den gennemførte beskatning i overensstemmelse med klagerens opfattelse.

Afsluttende bemærkninger

Der vil i den kommende tid blive truffet en del yderligere afgørelser omhandlende beskatning af kryptovalutaer, herunder bitcoins. Som det også ses af ovenstående, kan det i imidlertid ikke forventes, at alle disse afgørelser vil blive offentliggjort.

Opmærksomheden henledes imidlertid på, at ikke-offentliggjorte afgørelser har væsentlig betydning, idet skattemyndighederne er forpligtet til at inddrage sådanne, hvilket du kan læse mere om i artiklen ”Betydningen af ikke-offentliggjort administrativ praksis og udsagn gengivet i Den juridiske vejledning” fra marts 2021, der ligeledes er forfattet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder også sager vedrørende beskatning af kryptovalutaer.

Hvis du har behov for en vurdering af din sag eller ønsker viden om den seneste udvikling i praksis, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Nyheder