Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut

Af hensyn til et luftledningsanlæg på en landmands ejendom ønskede et energiselskab at beskære træer og beplantninger. Energiselskabet støttede sin ret på en tinglyst servitut fra 1943. Vestre Landsret fandt, at energiselskabet ikke var berettiget til at foretage fældning eller beskæring uden for den zone, der sikkert var angivet i deklarationen.

10. august 2021 | RETSSAGER OG VOLDGIFT

Et energiselskab drev et masteanlæg, der gik igennem en skov på en landmands ejendom. Efter en deklaration tinglyst i 1943 gjaldt følgende:

Selskabet har en uopsigelig Tilladelse til paa Ejendommen at lade opstille Master med Tilbehør til Brug ved Fremførelse af Elektricitet, samt til at lade efterse og vedligeholde Anlægget. Endvidere er vi indgaaet paa, at det Areal af vor Ejendom, der ligger indenfor en Afstand af 10 m til begge Sider fra Masterækkens Midtlinie, ikke maa benyttes til Bebyggelse, Vej eller Gangsti langs med Ledningerne eller til Beplantning ved Vækster eller Anbringelse af andre Genstand af over 3 m's Højde.

Samt følgende

at den i Anledning af Ledningernes uforstyrrede Fremførelse og Tilstedeværelse eventuelt fornødne Beskæring af Træer og Buske foretages ved Værkets egen Foranstaltning, medmindre Ejerne skulde foretrække selv at lade Beskæringen udføre, i hvilket Tilfælde Ejernes direkte Udgifter ved Beskæringen refunderes disse af Værket.

Fortolkning af deklaration

Et træ væltede i en storm 2013, hvilket førte til en strømafbrydelse. Træet stod uden for deklarationszonen på 20 meter. Energiselskabet kontaktede herefter landmanden tre år senere i 2016, idet der efter energiselskabets opfattelse på grund af stormfare var et akut behov for at beskære skoven uden for deklarationszonen. Energiselskabet forlangte herefter, at træer skulle fældes i et større område. Dette kunne landmanden ikke acceptere.

Efter landmandens opfattelse betød den første del af teksten, at der ikke kunne beskæres udenfor en zone på 10 meter fra midtlinjen af masteanlægget. Efter energiselskabets opfattelse skulle servituttens tekst ses i sammenhæng med stærkstrømsregulativet fra 1938. På denne baggrund skulle servituttens første del sammenholdt med den anden del give energiselskabet ret til at beskære udenfor deklarationszonen på 20 meter.

Det var ubestridt, at energiselskabeligt i perioden fra 1943 kun havde beskåret skoven i en 20 meters zone.

Ved byretten fik energiselskabet medhold i, at skoven kunne beskæres/fældes uden for deklarationszonen på 20 meter.

Landmanden rettede, efter byretsdommen var faldet, henvendelse til TVC Advokatfirma, der ankede sagen til Vestre Landsret og førte sagen ved landsretten. Landsretten ændrede byrettens dom og frifandt landmanden.

Landsrettens afgørelse

Landsretten byggede afgørelsen på, at deklarationens tekst under alle omstændigheder var så uklar, at energiselskabet som den stærke part i retsforholdet og som koncipist af teksten ikke kan støtte mere ret på deklarationen, end det der klart fremgik af deklarationens ordlyd. Teksten blev således fortolket til landmandens fordel. Dette er i overensstemmelse med de almindelige aftaleretlige fortolkningsprincipper kaldet uklarhedsreglen, koncipistreglen samt minimumsreglen. Som et kuriosum fremgik det af energiselskabets driftsingeniørs vidneforklaring for landsretten, at han, som havde arbejdet for selskabet i næsten 20 år, også havde forstået servitutten således, at der kun var ret til at beskære i en zone på 20 meter. Der var derfor god basis for landsrettens begrundelse om, at teksten var uklar.    

Samtidig tillagde landsretten det betydning, at beskæringen af skoven i over 70 år havde været i overensstemmelse med deklarationens sikre ordlyd.  

Sagen blev ført for landmanden i Vestre Landsret af advokat (H) professor (ph.d.) Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma. 

Har du brug for juridisk hjælp?   

Dommen viser, at domstolene er forsigtige med at indlægge mere i deklarationer, end der tydeligt fremgår af deres tekst. Advokaterne i TVC Advokatfirmas procesafdeling har omfattende erfaring med førelse af retssager ved alle retsinstanser. Vi tilbyder altid en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag, og du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har spørgsmål inden for dette område.