Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta

I denne uge er endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta fra Skatterådet blevet offentliggjort af Skattestyrelsen.

03. juni 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Det følger af den nuværende praksis, at beskatning af kryptovaluta som udgangspunkt skal ske med afsæt i statsskattelovens § 5, litra a, idet kapitalgevinstlovene, herunder særligt kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven, ikke finder anvendelse ved opgørelsen af gevinst og tab på avancer opnået ved afståelse af kryptovaluta.

Som nærmere beskrevet i den tidligere publicerede artikel ”Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins”, så er udgangspunktet herefter, at gevinster ikke er skattepligtige, ligesom tab ikke giver adgang til fradrag. Anderledes forholder det sig imidlertid, hvis der foreligger næring eller spekulation ved afståelsen af de pågældende kryptovalutaer, idet gevinst og tab således medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ny afgørelse om næringsvirksomhed med kryptovaluta

Ved Skatterådets afgørelse fra den 25. maj 2021 – offentliggjort som SKM2021.291.SR – søgte en skatteyder at blive omfattet af næringsbegrebet med det formål, at skatteyderen efterfølgende forventede at kunne anvende virksomhedsskatteordningen med de fordele, der er forbundet med at lade en personlig skatteansættelse opgøre efter principperne heri.

Vurderingen af, om der foreligger næring, indebærer en afvejning af momenter, som karakteriserer næringsvirksomheden.Afvejningen skal altid foretages konkret for den enkelte skatteyder og med afsæt i den enkelte aktivtype. Den omtalte afgørelse er det første offentliggjorte eksempel fra praksis, der omhandler næring med kryptovalutaer.

Den pågældende skatteyder blev ikke anset for næringsdrivende med køb og salg af kryptovalutaer, og Skattestyrelsen indstillede i den forbindelse bl.a. følgende:

”Skattestyrelsen finder herefter, at Spørgeren ikke kan anses for næringsdrivende med køb og salg af kryptovaluta for indkomståret 2017 og frem. Der er herved henset til, at Spørgeren har savnet den for næring med handel med kryptovaluta fornødne professionalisme, allerede fordi Spørgeren ikke har været ansat i en virksomhed, der driver næringsvirksomhed med handel med kryptovaluta eller lignende aktiver, ligesom handlen heller ikke i skattemæssig henseende i fornødent omfang er tilrettelagt med henblik på en systematisk omsætning og rentabel drift.”

Denne indstilling tiltrådte Skatterådet.

En konkret vurdering for den enkelte skatteyder

Det skal imidlertid fremhæves, at den afvejning, der skal foretages ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger næring eller spekulation i henhold til statsskattelovens § 5, litra a altid er en konkret vurdering med afsæt i den enkelte skatteyders forhold.

Dette kom således også til udtryk i den seneste offentliggjorte afgørelse fra Landsskatteretten omhandlende beskatning af kryptovaluta, som vi tidligere har omtalt i forbindelse med en opdatering på de seneste tendenser for beskatning af kryptovaluta.

I denne sag – offentliggjort som SKM2021.240.LSR – fandt Landsskatteretten, at der ikke foreslå spekulation, hvorfor Landsskatteretten ændrede en af Skattestyrelsen gennemført beskatning i overensstemmelse med klagerens opfattelse.

Selvom Skatterådet og Landsskatteretten ved flere afgørelser nu har knæsat nogle grundprincipperne for beskatning af kryptovaluta, må det imidlertid som følge af den konkrete vurdering og de ikke uvæsentlige involverede gevinster og tab forventes, at der i den kommende tid fortsat vil blive ført flere sager, der vil resultere i flere fortolkningsbidrag.

Har du modtaget en materialeindkaldelse eller afgørelse fra Skattestyrelsen?

Hos TVC Advokatfirma håndterer skatteafdelingen løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, herunder også sager omhandlende beskatning af kryptovalutaer.

Vi er derfor altid opdateret på den nyeste praksis indenfor området og hvad den betyder for nye og igangværende sager.

Hvis du har fået en sag omhandlende beskatning af kryptovalutaer, er du altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for en vurdering af denne.Nyheder