Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag

En nyere ikke-offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten viser med tydelighed, hvor vigtigt, det er kende alle facetter af fristreglerne

17. februar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

I den pågældende sag var en skatteyder kommet i kontakt en svindler, der udgav sig for at være revisor. Dette medførte en lang række mellemregninger mellem skatteyderen og hans selskab, som ikke senere kunne dokumenteres, hvorfor SKAT (i dag Skattestyrelsen) bl.a. skønsmæssigt havde beskattet skatteyderen af kr. 700.000 i indkomståret 2010.

SKAT havde forud herfor den 17. februar 2014 sendt et forslag til afgørelse om forhøjelse af skatteyderens skatteansættelse for indkomstårene 2010, hvilket var inden for fristen for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26. I stedet for at træffe afgørelse, anmodede SKAT om yderligere oplysninger i sagen. Dette ved en skrivelse dateret den 14. maj 2014.

Der skete herefter ikke yderligere i sagen, før SKAT sendte et nyt forslag til afgørelse den 10. juli 2015. Forslaget annullerede det tidligere forslag, hvorfor der herefter alene kunne ske genoptagelse, hvis der var en ekstraordinær genoptagelsesgrund, f.eks. som følge af grov uagtsomhed fra klagers side.

Skatteyders tidligere repræsentant kontaktede herefter SKAT og aftalte et møde, hvor denne og sagsbehandleren hos SKAT blev enige om, at SKAT – på eget initiativ – kunne genoptage sagen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, idet der omvendt var enighed om, at klageren ikke havde handlet groft uagtsomt i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Klageren skiftede herefter partsrepræsentant, i hvilken forbindelse vi fik lejlighed til at gennemgå sagen. Der var efter vores opfattelse ingen tvivl om, at klageren ikke havde unddraget skatter med kr. 700.000 i indkomståret 2010, men det kunne ikke umiddelbart dokumenteres.

Som følge af den underfundige aftale med SKAT om skatteansættelsen for indkomståret 2010 blev afgørelsen alligevel påklaget. Landsskatteretten har nu truffet afgørelse (j.nr. 15-3011317) i sagen, hvor forhøjelsen på de kr. 700.000 er blevet annulleret.

Dette med henvisning til, at klageren ikke havde handlet groft uagtsomt samt at en genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 ikke kan ske på skattemyndighedernes initiativ. Dette uanset den tidligere repræsentant havde erklæret sig indforstået med dette.

Afgørelsen viser med al tydelighed, at selvom en skatteyder måtte være i bevisnød, så er det vigtigt at få sagen undersøgt at en professionel rådgiver med indsigt i alle de relevante regler, herunder også fristreglerne samt deres anvendelsesområde.

Den omtalte afgørelse bliver formentlig ikke offentliggjort, men opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at Folketingets Ombudsmand har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis.

Har du behov for en vurdering af din skattesag?

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling.

Klik for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.