Bøde for skattesvig nedsat med 80%

Omstændigheder afdækket ved bødeforhandling med Skattestyrelsen blev afgørende for, at en bøde blev væsentligt reduceret. Skattestyrelsen frafaldt derudover et forhold.

03. november 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

En anpartshaver havde indbetalt et større beløb til sit selskab, der blev bogført som en gæld på en mellemregningskonto mellem ham selv og selskabet. Efter rådgivning fra en revisor, havde anpartshaveren beregnet renter af gælden.

Anpartshaveren blev sigtet for skattesvig, fordi han ikke havde selvangivet og dermed betalt skat af renteindtægten fra mellemregningskontoen, selvom han samtidig trak renteudgifterne fra i selskabet. Som en konsekvens heraf, stod anpartshaveren til at skulle betale en stor bøde.

Under bødeforhandlingen med Skattestyrelsen redegjorde anpartshaveren for, at virksomheden havde været gennem en kaotisk og forvirrende periode, hvor der flere gange var blevet skiftet revisor. Det havde ikke været klart for ham, at der var en renteindtægt, der skulle selvangives, og de urigtige selvangivelser var derfor ikke lavet med henblik på at snyde i skat.

Skattestyrelsen vurderede på dette grundlag, at anpartshaveren ikke havde haft forsæt til skattesvig, men at han dog havde handlet groft uagtsomt ved ikke at sikre sig, at renterne blev selvangivet. 

Andet forhold frafaldet delvist

I et andet forhold var anpartshaveren sigtet for i tre tilfælde at have modtaget maskerede udlodninger fra selskabet ved at have ladet virksomheden foretage sine private indkøb. Ifølge sigtelsen havde selskabet blandt andet betalt for en dyr kokkekniv og en pensionsrådgiver i anpartshaverens personlige interesse.

Da der ikke var blevet klaget over dette forhold tidligere i processen, mente Skattestyrelsen umiddelbart, at den sigtede allerede havde erkendt at være skyldig i denne del af sagen.

Under bødeforhandlingen blev der imidlertid redegjort for, at kokkekniven udelukkende blev brugt i virksomheden, og at pensionsrådgiveren selv havde vejledt om, at rådgivningen var fradragsberettiget

Skattestyrelsen opgav derfor at videreføre disse dele af bødesagen.

Lav bøde

I beregningen af den endelige bøde lagde Skattestyrelsen vægt på, at anpartshaveren kun havde handlet groft uagtsomt og ikke forsætligt ved ikke at selvangive renteindtægten, og at en del af forholdet om maskerede udlodninger måtte opgives.

Endelig blev der lagt vægt på, at anpartshaveren efterfølgende havde fået rettet op på forholdet ved at betale den manglende skat. Skattestyrelsen kom derfor frem til, at bøden skulle nedsættes med hele 80%.

Sagen er endnu et eksempel på, at det er vigtigt at tilrettelægge forsvaret i skattestraffesager nøje, så alle undskyldende omstændigheder kommer frem i sagen. Desuden viser sagen, at det er vigtigt at klage over forhold i en skattesag, hvis der er forhold, som er forkerte. Som beskrevet troede Skattestyrelsen i sagen her, at den sigtede havde erkendt de maskerede udlodninger, fordi han ikke havde klaget over dem.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i skatte- og afgiftsager, herunder sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, tilbyder vi altid et gratis møde, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine muligheder og afgøre, hvilken forsvarer, du ønsker. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk