Ansat hovedaktionær skal ikke beskattes af fribilletter

Landsskatteretten har fastslået, at en ansat hovedaktionær også er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 16, hvorefter fribilletter, som giver adgang til at deltage i et sportsligt eller kulturelt arrangement, ikke beskattes, hvis de modtages som led i et ansættelsesforhold.

07. maj 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Det følger af ordlyden i ligningslovens § 16, stk. 16, at værdien af fribilletter, som giver adgang til at deltage i et sportsligt eller kulturelt arrangement, ikke beskattes, hvis fribilletterne modtages af en person som led i et ansættelsesforhold.

Det er en forudsætning for skattefriheden, at den ansatte modtager fribilletterne af sin arbejdsgiver, der sponsorerer det sportslige eller kulturelle arrangement, og at fribilletterne indgår som en tillægsydelse til arbejdsgiverens sponsorkontrakt med den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed.

I Landsskatterettens afgørelse af den 28. marts 2019 (LSR’s j.nr. 15-0529152) var det omtvistet, hvorvidt en ansat hovedaktionær var omfattet af skattefritagelsen i ligningslovens § 16, stk. 16.

Hovedaktionærens selskab havde indgået en sponsoraftale med en håndboldklub og i forbindelse med sponsoratet tilkøbt to siddepladser, forfriskninger og rådighed over VIP-lounge til værdi af kr. 5.800 med tillæg af moms, dvs. kr. 8.500 inklusiv moms. Skatteforvaltningen havde herefter beskattet den ansatte hovedaktionær af yderligere løn med kr. 8.500. Dette med henvisning til, at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 16 – ifølge Skatteforvaltningen – ikke kunne anvendes af en hovedaktionær, når udgiften er afholdt af hensyn til hovedaktionærens private interesser.

Dette er blevet underkendt af Landsskatteretten i omtalte afgørelse, hvori Landsskatteretten anførte, at "der ikke er grundlag for at anse tillægsydelser til sponsorat for erhvervet af [virksomhed1] ApS for at tilgodese klagerens personlige interesser. Der er derfor ikke grundlag for at beskatte hovedaktionæren af disse tillægsydelser. Specielt for så vidt angår de fribilletter som klageren modtog fra [virksomhed1] ApS bemærkes, at klager var ansat direktør i selskabet og tildelingen i det hele opfylder kravene til skattefrihed i Ligningslovens § 16, stk.16. Der findes ingen støtte i lovens ordlyd eller motiver for at antage, at en ansat, der også er hovedaktionær, ikke skulle være omfattet af reglerne."

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, har tidligere sat fokus på netop sponsor- og netværksudgifter mv. i en artikel bragt i Respons.

Af artiklen fremgår det i overensstemmelse med den ovenfor omtalte afgørelse af den 23. marts 2019, at Landsskatteretten løbende har fundet udgifter til sponsorater, medlemskaber til netværk, erhvervsklubber mv. for erhvervsmæssigt begrundede.

Klik her for at læse hele artiklen.

Har du behov for hjælp til en skattesag eller rådgivning om skat?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker rådgivning om skattemæssige forhold, er du altid meget velkommen til uforpligtigende at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.