Afslag på henstand hjemvist til fornyet behandling

Ifølge en nyere afgørelse fra Landsskatteretten udelukker det ikke i sig selv ret til henstand efter skatteforvaltningslovens § 51, at det påklagede skatte- eller afgiftskrav ikke er skyldigt ifølge skattekontoen.

15. juli 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvis der klages over en skatte- eller afgiftsansættelse, eller sag derom indbringes for domstolene, kan Skattestyrelsen efter ansøgning give henstand med betaling af skatte- eller afgiftskravet. Bestemmelsen om dette findes i skatteforvaltningslovens § 51.


I Landsskatterettens afgørelse - nu offentliggjort som SKM2022.311.LSR - var spørgsmålet, om bevilling af henstand forudsætter, at skatterne eller afgifterne fortsat er skyldige.


Skattestyrelsens afgørelse


Skattestyrelsen forhøjede selskabets dækningsafgift for perioden fra 1. februar 2017 til 30. september 2019 med 7.483.008 kr. Afgiften blev efterfølgende opkrævet via skattekontoen som en opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift. Det fulde opkrævede afgiftsbeløb blev herefter dækket ved selskabets løbende indbetalinger på skattekontoen som følge af, at ældste forfaldne krav dækkes først i medfør af FIFO-princippet.


Selskabet påklagede Skattestyrelsens afgørelse til Skatteankestyrelsen og anmodede i forbindelse med påklagen om henstand med betaling af afgiften.
Skattestyrelsen gav derefter afslag på selskabets anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51 med henvisning til, at kravet var betalt.


Som begrundelse anførte Skattestyrelsen følgende:


”Efter skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1 og 2, kan Skattestyrelsen bevilge henstand med de særskilt opkrævede og påklagede skatter i en opgørelse. Bevilling af henstand forudsætter imidlertid, at skatterne fortsat er skyldige.


Indbetaling til skattekontoen kan ikke øremærkes til en bestemt fordring, idet ældste forfaldne krav dækkes først (FIFO-princippet).


Som en konsekvens heraf, vil indbetalinger på Skattekontoen, som har nedbragt de krav, der er søgt henstand med, ikke kunne allokeres til andre krav på Skattekontoen.
Med henvisning til ovenstående kan Skattestyrelsen ikke give jer henstand med betaling af skyldig afgift, da den er betalt.”


Landsskatterettens afgørelse


Landsskatteretten fandt, at det ikke i sig selv udelukker ret til henstand efter skatteforvaltningslovens § 51, at det påklagede skatte- eller afgiftskrav ikke er skyldigt ifølge skattekontoen.


Landsskatteretten anførte blandt andet følgende:


”Efter skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. pkt., kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning give henstand med betaling af en skat, hvis afgørelsen er indbragt for domstolene eller påklaget.


Skattestyrelsen har anført, at bevilling af henstand efter skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, forudsætter, at der er en skyldig skat.


Landsskatteretten har ved afgørelse af 17. juni 2013, offentliggjort som SKM2013.593.LSR, taget stilling til, hvorvidt det daværende SKAT med rette kunne afvise at tage stilling til spørgsmålet vedrørende henstand efter skatteforvaltningslovens § 51 under henvisning til, at den skyldige skat var betalt. Landsskatteretten kom i sagen frem til, at de foretagne udlæg i sagen ikke kunne sidestilles med en sådan frivillig indfrielse af kravene, at klagerens retskrav på at få en afgørelse om, hvorvidt klageren er berettiget til henstand med betaling af de pågældende beløb, derved var bortfaldet.


Repræsentanten i nærværende sag har anført, at der ikke er foretaget indbetaling til dækning af kravet, men i stedet alene er foretaget indbetaling på skattekontoen til dækning af virksomhedens løbende betalinger af ordinære afgifter, importspecifikation/told, moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.


Med udgangspunkt i Landsskatterettens tidligere afgørelse, SKM2013.593.LSR, finder Landsskatteretten ikke, at selskabet ved indbetalingerne til skattekontoen har foretaget en sådan frivillig indfrielse af den efteropkrævede afgift, at muligheden for at få prøvet, hvorvidt selskabet kan meddeles henstand efter skatteforvaltningslovens § 51, er bortfaldet.


Det forhold, at selskabet først har anmodet om henstand, efter de skyldige beløb ses at være blevet dækket af indbetalinger fra selskabet, kan ikke ændre herpå, da beløbene dækkes med udgangspunkt i opkrævningslovens regler for skattekontoen om, at ældste forfaldne krav skal dækkes først, og ikke på grund af frivillige indbetalinger fra selskabet.


Landsskatteretten hjemviser Skattestyrelsens afgørelse til fornyet behandling.”


Landsskatterettens afgørelse indebærer, at selvom et omtvistet skatte- eller afgiftskrav ikke måtte være skyldigt på tidspunktet for Skattestyrelsens behandling af en anmodning om henstand, så skal Skattestyrelsen alligevel forholde sig konkret til, om der er ret til henstand med kravet.


Har du brug for en nærmere vurdering vedrørende afslag på henstand?


Skattestyrelsens opfattelse i sager vedrørende henstand ses ofte at være, at bevilling af henstand forudsætter, at skatterne at disse fortsat er skyldige. Som det ses af Landsskatterettens afgørelse omtalt ovenfor, er det imidlertid ikke så simpelt.


Har du brug for en nærmere vurdering af mulighederne for henstand, er du meget velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen.