Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger

For at opnå skattefrihed ved salg af et hus eller en lejlighed stilles der ifølge den såkaldte parcelhusregel krav om, at den pågældende ejendom skal have tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Men hvad gælder i den situation, hvor skatteyder har rådighed over to ejendomme?

27. juni 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

Ved salg af fast ejendom vil en fortjeneste som udgangspunkt være skattepligtig. Har huset eller lejligheden tjent som bolig for ejeren, vil avancen dog være skattefri, hvilket følger af parcelhusreglen, der, ud over kravet om ”tjent til bolig”, også opstiller et krav om grundarealets størrelse m.v.

Ordlyden af parcelhusreglen er for så vidt ganske enkel. Alligevel har der i de seneste år været en lang række sager, hvor fortolkningen af bestemmelsen har været sat på spidsen.

Ny afgørelse fra Landsskatteretten (sagsnr. 22-0049467)

Fortolkningen blev således også sat på spidsen i en netop afgjort sag fra Landsskatteretten, hvor skatteyder dels havde en lejet lejlighed i København, dels havde en ejerbolig i Sønderjylland.

Lejligheden i København havde skatteyder lejet siden 2006. Lejligheden var beliggende tæt på skatteyderens arbejde, og han havde sin folkeregisteradresse der.

I 2015 købte skatteyder sammen med sin kæreste et parcelhus i Sønderjylland, hvor de tilbragte weekender og ferier sammen, ligesom skatteyder arbejdede fra huset i Sønderjylland, i det omfang det var muligt. Under nedlukningen som følge af Corona-pandemien arbejdede skatteyder i meget væsentligt omfang fra hjemmet i Sønderjylland.

Skatteyder forsøgte at finde et job i det sønderjyske, men da han havde et meget specialiseret job, lykkedes det ikke for ham, og han valgte derfor at beholde sit job i København. For at undgå en meget lang daglig transporttid til og fra arbejde valgte skatteyder at beholde den lejede lejlighed i København.

I 2021 gik parret fra hinanden, og huset i Sønderjylland blev solgt. Spørgsmålet var herefter, om skatteyders fortjeneste ved salget var skattefri eller skattepligtig.

Skattestyrelsen var af den opfattelse, at skatteyder skulle beskattes af fortjenesten. Skattestyrelsen lagde vægt på, at lejligheden i København havde tjent som bolig for skatteyderen, hvorimod der alene havde været tale om ophold, men ikke reel beboelse, i huset i Sønderjylland.

Landsskatteretten var imidlertid af en anden opfattelse. Efter en samlet, konkret vurdering af sagens oplysninger fandt Landsskatteretten, at skatteyder i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at huset i Sønderjylland reelt havde tjent som bolig for ham i ejerperioden, hvorfor han ikke skulle beskattes af fortjenesten ved salget.

Landsskatteretten henviste i den forbindelse til en række forhold, der samlet set støttede, at der ikke skulle ske beskatning af fortjenesten. Der blev blandt andet lagt vægt på:

  • At hensigten med købet af huset var, at det skulle danne ramme om parrets fælles samliv

  • At kæresten var registreret med adresse på ejendommen i perioden 26. september 2015 til 15. maj 2021

  • At de begge bidrog med indbo til huset og delte udgifterne hertil

  • At skatteyder brugte sine fridage i huset, hvor han havde en tæt omgangskreds, herunder sin søster, der boede lige i nærheden
  • At skatteyder i høj grad arbejdede hjemmefra

  • At parret solgte huset i juni 2021 i forbindelse med, at parret ophørte med at være kærester

På baggrund af denne minutiøse gennemgang af sagens faktiske omstændigheder konkluderede Landsskatteretten, at klageren havde godtgjort, at huset reelt havde tjent som bolig for ham i ejerperioden.

Særligt i forhold til lejligheden i København henviste Landsskatteretten til, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at skatteyderen i forbindelse med købet af huset i Sønderjylland ikke havde opsagt dette lejemål og efterfølgende også, af arbejdsmæssige årsager, havde opholdt sig der. Heller ikke det forhold, at skatteyder var tilmeldt med folkeregisteradresse ved lejeboligen, kunne ændre på, at betingelserne for skattefrihed var opfyldt for fortjenesten ved salget af huset i Sønderjylland.

Afgørelsen ses endnu ikke at være offentliggjort.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt du er skattepligtig eller ej af en fortjeneste ved salg af en ejendom, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.