Hvilke ansættelsesretlige regler skal parter i en virksomhedsoverdragelse være opmærksom på?

Når en virksomhed overdrages, aktualiseres en række ansættelsesretlige problemstillinger af juridisk karakter. Det kan have stor betydning for både medarbejderne og virksomhederne, hvis reglerne tilsidesættes. Det kan derfor altid anbefales, at parterne i en virksomhedsoverdragelse gør sig bekendt med de ansættelsesretlige regler, der gælder.

En aftale om en virksomhedsoverdragelse er underlagt almindelige aftaleretlige regler. Der gælder som udgangspunkt en vid aftalefrihed for parterne, således at de kan tilrettelægge overdragelsen på den måde, der passer dem bedst. Denne aftalefrihed er imidlertid indskrænket gennem lovgivningen. Hvad end du er medarbejder eller part i en virksomhedsoverdragelse, gælder der således regler, som nødvendigvis må iagttages.

Medarbejdere har eksempelvis – i kraft af lovgivningen – en relativt bred beskyttelse, der sikrer, at medarbejderen som udgangspunkt tager sine rettigheder med sig, selvom virksomheden skifter ejer. Virksomhedsoverdragelsesloven tilsiger således, at erhververen umiddelbart indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet.

Af loven fremgår det, at erhververen som udgangspunkt indtræder i medarbejderens rettigheder i henhold til kollektive overenskomster og aftaler samt bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er godkendt af offentlige myndigheder. Derudover indtræder erhververen i individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold, hvilket bl.a. kan omfatte aftaler om fri bil, fri mobiltelefon eller løngoder i øvrigt.

Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder endvidere regler om, hvornår medarbejdere kan opsiges og/eller afskediges som led i en virksomhedsoverdragelse.

Det følger i den henseende, at en afskedigelse af en medarbejder er i strid med loven, hvis den ikke er sagligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer i virksomheden.

Hvis parterne som led i en virksomhedsoverdragelse ønsker at opsige en medarbejder, bør det derfor undersøges, om afskedigelsen kan begrundes sagligt i henhold til lovens kriterier herfor, ligesom parterne med fordel kan indgå en klar og forudgående aftale om, hvem der skal afholde de omkostninger, der evt. måtte opstå i forbindelse med opsigelsen.

De ovenfor skitserede ansættelsesretlige forhold er blot et udpluk af de problemstillinger, der kan opstå som led i transaktioner af virksomheder. Det bemærkes eksempelvis, at der derudover er særlige problemstillinger, hvis der sker overtagelse af en konkursramt virksomhed eller dele heraf.

Det er derfor afgørende, at man som virksomhed får afdækket alle juridiske aspekter af den konkrete overdragelse, der påtænkes. En transaktion vil næsten altid skabe et større eller mindre behov for at gennemføre vilkårsændringer for medarbejdere. Dette gælder uanset om der er tale om en almindelig virksomhedsoverdragelse, en fusion eller øvrige transaktioner.

TVC Advokatfirma har bred erfaring med ansættelsesretlige forhold indenfor virksomhedsoverdragelser. Har du spørgsmål til gældende ret på området, eller står du foran en transaktion, er TVC Advokatfirmas specialister altid klar til at bistå med kvalificeret rådgivning og sparring om din konkrete case.