SKATs fokus på skattefrit salg af beboelsesejendom

24. januar 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Kan en ændret benyttelse af en beboelsesejendom i sig selv bevirke, at ejendommen ikke længere kan sælges skattefrit?

SKAT synes på det seneste at have fokus på, om en ændret benyttelse af en beboelsesejendom i sig selv bevirker, at ejendommen ikke længere kan sælges skattefrit. Spørgsmålet er nærmere behandlet af advokat Torben Bagge i en netop offentliggjort artikel i SR-SKAT, SR.2018.66.

I artiklen omtales ny ikke-offentliggjort praksis, hvor skatteyderen har fået medhold. Efter en nærmere gennemgang af den foreliggende praksis konkluderer Torben Bagge følgende:

 ”Ejendommens karakter på afståelsestidspunktet er afgørende for, om der skal ske beskatning eller ej af en eventuel fortjeneste ved salget.

Selvom skatteyderen tidligere har anvendt ejendommen som bolig – og dermed i en periode har opfyldt betingelserne for skattefri afståelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 – vil skattefriheden kunne fortabes, såfremt ejendommen på afståelsestidspunktet ikke længere har karakter af et en- eller tofamilieshus som følge af efterfølgende ændret benyttelse, jf. SKM2003.91.HR og SKM2009.669.HR.

Såfremt ejendommen har skiftet karakter fra beboelsesejendom til erhvervsejendom, er det som udgangspunkt en forudsætning for senere skattefrit salg af ejendommen, at ejeren på ny anvender ejendommen som bolig forud for afståelsen. Der synes dog at skulle en relativt betydelig erhvervsmæssig anvendelse til, førend ejendommen skifter karakter til en erhvervsejendom, jf. SKM2014.858.LSR, hvor en tidligere erhvervsmæssig anvendelse af ejendommen i fem år konkret ikke fandtes at have ændret ejendommens skattemæssige status som beboelsesejendom. Landsskatteretten fandt således, at ejendommens aktuelle anvendelse – udlejning til beboelse – var afgørende for, at ejendommen kunne omfattes af skattefritagelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Såfremt ejendommen
både benyttes til bolig for ejeren og erhvervsmæssigt på afståelsestidspunktet, vil det bero på en konkret vurdering af den enkelte ejendom, om karakteren af “en- eller tofamilieshus” er bibeholdt, eller ejendommen har skiftet karakter til en erhvervsejendom. Afgørende i den forbindelse synes at være, at skatteyder gennem hele sin ejerperiode har benyttet ejendommen som sin private bolig og således ikke har haft andre ejendomme til sin rådighed, og at boligdelen fortsat er den dominerende del på trods af, at en del af ejendommen f.eks. anvendes til institution for børn og unge.

Særligt for helårsboliger, der er anskaffet og anvendt som feriebolig, vil skattefriheden kunne opnås via bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Forudsætningen herfor er, at skatteyder kan godtgøre, at formålet med anskaffelsen af ejendommen var private fritidsformål, og at ejendommen rent faktisk har været anvendt til fritidsformål i hele ejertiden. Praksis viser, at en mellemliggende anvendelse/udlejning til tredjemand til helårsbeboelse vil medføre, at skattefriheden fortabes, idet ejendommen dermed ikke udelukkende har tjent til fritidsformål for skatteyderen.”

Klik her for at få adgang til at læse hele artiklen (efter aftale med Karnov Group Denmark A/S, februar 2018)

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.