Underkendelse af Skattestyrelsens vurdering af erhvervsmæssig virksomhed

To virksomheder, der beskæftigede sig dels med alternativ behandling af dyr, dels med salg af skiudstyr, anset for erhvervsmæssige i skattemæssig henseende

03. december 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Om en virksomhed er at anse som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende beror på en vurdering af en lang række forhold. Såfremt den pågældende virksomhed har haft underskud i en periode, ses det ofte, at Skattestyrelsen tillægger dette afgørende betydning og dermed underkender virksomhedens erhvervsmæssige karakter. Praksis viser imidlertid, at der på trods af underskud i en periode fortsat skal foretages en samlet vurdering af alle relevante momenter.

Adgangen til fradrag for underskud i anden indkomst samt f.eks. anvendelse af virksomhedsordningen forudsætter, at der drives en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende.

Såfremt en virksomhed gennem en periode har underskud, vil dette kunne give anledning til, at Skattestyrelsen nærmere vil undersøge, hvorvidt der reelt er tale om drift af en erhvervsmæssig virksomhed, eller det blot er en hobby for ejeren. Ofte vil rentabiliteten i virksomheden være det afgørende moment for Skattestyrelsen.

I et par nyere klagesager er Skattestyrelsens restriktive tilgangsvinkel dog blevet tilsidesat.

Den første klagesag fra 22. juni 2021 (sagsnr. 20-0075196) drejede sig om en mindre virksomhed, der beskæftigede sig med alternativ behandling af dyr i form af bl.a. healing, kinesiologi og kiropraktik. Skatteyder drev virksomheden ved siden af sit lønmodtagerjob. I de første år efter opstarten af virksomheden var der underskud i virksomheden, men herefter begyndte indtægterne at stige, og i det femte år efter opstarten var der et betydeligt overskud.

Skattestyrelsen ville ikke godkende fradrag for det realiserede underskud i de første tre år efter opstarten, idet styrelsen var af den opfattelse, at der ikke var tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Styrelsen henviste bl.a. til, at virksomheden ikke havde et sådant omfang, at der var grundlag for at antage, at virksomheden ville kunne drives med en rimelig fortjeneste på sigt. Klageinstansen var imidlertid ikke enig i denne vurdering og fastslog, at der måtte lægges vægt på, at virksomheden havde været i en opstartsfase, og at der kunne spores en positiv tendens i virksomhedens indtjening i takt med, at etableringen var sket. I 2020 var der endvidere opnået ”et ikke ubetydeligt overskud., og resultaterne svarede nogenlunde til det budgetterede. Der var således ifølge klageinstansen tale om en erhvervsmæssig virksomhed med heraf følgende fradragsret for underskud.

Den anden klagesag fra den 27. oktober 2021 (sagsnr. nr. 17-0987717) drejede sig om en virksomhed, der solgte skiudstyr, særligt dyre snowboards. Virksomheden startede i 2010 og havde i de første år underskud dels pga. selve opstarten, dels pga. flere indbrud i butikken. Skattestyrelsen fandt, at virksomheden var professionelt anlagt, men at der ikke kunne forventes et positivt resultat på længere sigt, hvorfor virksomheden ikke kunne anses for erhvervsmæssigt drevet i skatteretlig forstand.

Klageinstansen valgte i stedet at lægge vægt på ”… den positive udvikling i omsætning og dækningsbidrag i virksomheden og at der er tale om en specialforretning. Virksomheden blev startet i indkomståret 2010 og kan i de påklagede indkomstår anses for at være i en etableringsfase.” Klageinstansen fandt således også i denne sag, at virksomheden skulle anerkendes som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende på trods af underskud i opstartsfasen.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk