TVC Advokatfirma vinder principiel sag om gyldighed af ansvarsfraskrivelser

TVC Advokatfirma har den 18. december 2019 vundet en principiel sag om gyldigheden af ansvarsfraskrivelser i entrepriseforhold. Afgørelsen viser, at en professionel rådgiver ikke kan påberåbe sig en generel og ubegrænset ansvarsfraskrivelse i forhold til den aftalte kerneydelse. TVC Advokatfirma førte sagen for entreprenøren i landsretten.

02. juni 2020 | ENTREPRISE OG FAST EJENDOM

Kort om sagen

Sagens hovedspørgsmål var, om en professionel tilbudsberegner var erstatningsansvarlig for fejl begået i forbindelse med udførelse af tilbudsberegninger til brug for en entreprenørs tilbudsafgivelse.

Tilbudsberegnerens ydelse bestod af gennemgang af entreprisens udbudsmateriale samt levering af en nettokalkulation til brug for entreprenørens tilbudsafgivelse på en større VVS-entreprise. Den leverede nettokalkulation bestod dels af en opgørelse af materialer og mandetimer, dels af tilbud fra underentreprenører.

Det var i sagen afgørende, om tilbudsberegneren kunne påberåbe sig en ansvarsfraskrivelse i tilbudsberegnerens generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Netop spørgsmålet om ansvarsfraskrivelse er af principiel karakter, da der endnu ikke ses at være klare eksempler fra praksis, hvor domstolene generelt og principielt har tilsidesat en professionel rådgivers ansvarsfraskrivelse i forhold til kerneydelsen.

Partner, advokat Timm Braun (L) fra TVC Advokatfirma førte sagen for entreprenøren i landsretten.

Ansvarsfraskrivelsen

Af tilbudsberegnerens generelle betingelser, der ubestridt var vedtaget som en del af parternes aftale, fremgik det (som gengivet af Vestre Landsret):

”Efter betingelsernes pkt. 4.1 er VVS-beregneren ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte være en følge af fejl og unøjagtigheder i nettokalkulationerne, medmindre rekvirenten godtgør, at VVS-beregneren har handlet uagtsomt, og rekvirenten ikke har eller burde have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang.”

Tilbudsberegneren gjorde med afsæt heri gældende, at tilbudsberegneren ikke var ansvarlig for fejl i beregningerne, og at entreprenøren i øvrigt havde udvist egen skyld samt accepteret risikoen for fejl ved ikke at have foretaget en aftalt kontrolgennemgang.

Retten i Herning frifandt i første instans tilbudsberegneren med den begrundelse, at tilbudsberegneren ikke havde begået ansvarspådragende fejl, samt at entreprenøren havde udvist egen skyld ved ikke at have kontrolleret indholdet af de modtagne nettokalkulationer.

Vestre Landsrets dom

Modsat byretten, fandt Vestre Landsret, at tilbudsberegneren havde begået ansvarspådragende fejl ved den leverede ydelse.

Spørgsmålet var herefter, om tilbudsberegneren kunne undslå sig ansvar under henvisning til ansvarsfraskrivelsen, og/eller om entreprenøren havde udvist egen skyld eller accepteret risikoen for fejl.

Landsretten fandt, at tilbudsberegneren ikke kunne påberåbe sig den aftalte ansvarsfraskrivelsesklausul, idet ansvarsfriheden konkret ville angå den aftalte kerneydelse:

”Efter karakteren af de fejl, som [tilbudsberegneren] begik ved nettokalkulationen, finder landsretten, at de klart er omfattet af den ydelse, som [tilbudsberegneren] skulle levere som VVS-beregner. [Tilbudsberegneren] kan derfor ikke påberåbe sig salgs- og leveringsbetingelsernes pkt. 4.1 og 3.1, som er udtryk for en generel og ubegrænset ansvarsfraskrivelse i forhold til en VVS-beregners kerneydelse. [Tilbudsberegnerens] ansvar skal herefter ikke begrænses med henvisning til salgs- og leveringsbetingelserne.”

Landsretten fandt derudover, at der ikke var grundlag for at statuere, at entreprenøren 
havde udvist egen skyld eller accepteret risikoen for fejl i beregningerne. Dette til trods for, at entreprenøren selv var en sagkyndig inden for samme fagområde.

Landsretten ændrede derfor byrettens dom.

Med TVC Advokatfirmas bistand, fik entreprenøren således fuldt ud medhold i det påberåbte erstatningskrav.

TVC Advokatfirma bemærker

Vestre Landsrets dom af 18. december 2019 er det første klare eksempel fra praksis, hvor domstolene principielt udtaler, at en professionel rådgiver ikke kan påberåbe sig en generel og ubegrænset ansvarsfraskrivelse i forhold til den aftalte kerneydelse.

Afgørelsen er således med til at skabe øget klarhed på et retsområde, der til stadighed medfører uenigheder og tvister, herunder blandt byggebranchens parter, samt giver anledning til fortolkningsvanskeligheder hos domstolene.

TVC Advokatfirma anser derfor Vestre Landsrets dom af 18. december 2019 for et afgørende præjudikat for tvistesager, hvor der mellem parterne er vedtaget en generel og ubegrænset ansvarsfraskrivelse.

Dommen har derudover betydning ved fremtidig udarbejdelse af kontraktgrundlag, forretningsbetingelser, samt generelle salgs- og leveringsbetingelser. Aftalevilkår skal udarbejdes med skyldig hensyntagen til netop den retsstilling, som nu er klarlagt ved Vestre Landsrets dom af 18. december 2019.

Professionelle rådgivere bør således undgå generelle og ubegrænsede ansvarsfraskrivelser, da disse ikke kan påberåbes for så vidt angår den aftalte kerneydelse. I stedet bør professionelle rådgivere overveje velbegrundede og saglige klausuler, der indebærer en begrænsning af rådgivers ansvar.

Sidder du inde med spørgsmål?

Ved spørgsmål til Vestre Landsrets dom og de af dommen afledte retsvirkninger, kan du altid kontakte Partner, advokat Timm Braun (L).

TVC Advokatfirma har stor erfaring med sagsførelse og rådgivning om kontraktsforhold, herunder rådgivning og sagsførelse for byggebranchens parter i entrepriseretlige sager.

Har du spørgsmål til gældende ret, eller ønsker du bistand i relation til en konkret sag, kan du altid kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister.